Završena rasprava o izmenama zakona o zaštiti potrošača

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača u Srbiji je završena i u toku je analiza pristiglih mišljenja, izjavila je danas Tanjugu pomoćnica ministra za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača Ljiljana Stanković.

Ona je rekla da će, ukoliko se kao rezultat ove javne rasprave ukaže potreba za promenom većeg broja članova zakona, koji prevazilazi obim prihvatljiv za proces izmena i dopuna, biti urađen novi zakon.

Razlozi za rad na izmenama i dopunama važećeg Zakona o zaštiti potrošača bili su, pre svega, uočeni nedostaci u dvogodišnjoj primeni, potreba za daljim uređenjem ove važne oblasti i neophodnost usklađivanja sa promenama u evropskom pravu, kazala je Stanković.

Ona je dodala da se predložene izmene i dopune tiču dužnosti obaveštavanja pre zaključenja ugovora, zabrane diskriminacije potrošača, zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe, ugroženog potrošača.

Izmenjene su i dopunjene i kaznene odredbe, a kako je rekla, uvedeni su novi pojmovi – digitalni sadržaj, komercijalna garancija, davalac garancije, tehnička roba.

Ovim Nacrtom jasnije je precizirana i definisana obaveza trgovaca u pogledu predugovornog obaveštavanja potrošača u cilju donošenja racionalnih ekonomskih odluka potrošača.

Dosadašnja praksa je pokazala da trgovci zloupotrebljavaju nepostojanje sankcije za odbijanje od prodaje i netačno merenje, što je dalo osnov za uvođenje novog člana koji se odnosi na diskriminaciju potrošača kao i propisivanje ovlašćenja inspekcije u ovoj situaciji, kazala je Stanković.

Prema njenim rečima, trgovcu se zabranjuje odbijanje da potrošaču proda robu ili uslugu kao i uslovljavanje prodaje robe ili usluge prodajom druge robe ili usluge.

Predložene izmene i dopune tiču se i kako je navela, zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe.

Potrošači će imati konkretnu korist i od detaljnog regulisanja postupka reklamacije, vođenja knjige reklamacija od strane trgovca i rokova za rešavanje reklamacija.

Stanković je dodala da se predlaže se da se rok u kome trgovac odgovara potrošaču na izjavljenu reklamaciju skrati sa 15 na 8 dana.

Pojam ugroženog potrošača dobija širi obim i odnosi se na pribavljanje i korišćenje svih roba i usluga, a ne samo na usluge od opšteg ekonomskog interesa, kazala je ona i dodala da su proširena i ovlašćenja inspekcijskih organa i propisane prekršajne sankcije.