Усвојене Смернице за унапређење улоге ИКТ у образовању

На седници Националног просветног савета усвојен je документ „Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању“. Документ, у чијој је радној групи за израду учествовао помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Небојша Васиљевић, је укључио и бројне друге актере из области образовања.  Смернице имају за циљ да се укључивањем нових технологија допринесе унапређењу образовања у Републици Србији.

Услед комплексности питања успешне интеграције технологија у систем образовања, као и непостојања докумената који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) иницирао је израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у образовању. НПС се у изради овог документа водио чињеницом да Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу ИКТ за унапређивање образовног система.

Стицање знања и вештина у области ИКТ један је од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада. Дигитална писменост води ка стицању дигиталне компетенције која је и једна од осам кључних компетенција које су Европска унија и Европска комисија истакле као скуп неопходних знања, вештина и ставова потребних за живот у друштву заснованом на знању.

Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању можете преузети са сајта НПС.