Usvojena nova Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Na osnovu člana 14. st.1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada je donela ODLUKU O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA (u daljem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena 03.04.2015. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 32/2015 i stupila je na snagu 11.04.2015. godine.

U Prilogu 6 ove Odluke, koji se odnosi na uvoz RiTT opreme, izvršeno je brisanje tarifne oznake 8517 62 00 99, što se može videti na linku Uprave carina
www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/RaspisOdlukaOOdredjivanjuSlgl32-2015-lat.pdf

U skladu sa Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12), kao što je navedeno u tački 8. Odluke, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme izdaje isprave o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti).