Усвојена нова Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

На основу члана 14. ст.1. и 2. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14-УС i 44/14), Влада је донела ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПРОПИСАНО ПРИБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ИСПРАВА (у даљем тексту: Одлука). Одлука је објављена 03.04.2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 32/2015 и ступила је на снагу 11.04.2015. године.

У Прилогу 6 ове Одлуке, који се односи на увоз РиТТ опреме, извршено је брисање тарифне ознаке 8517 62 00 99, што се може видети на линку Управе царина
www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/RaspisOdlukaOOdredjivanjuSlgl32-2015-lat.pdf

У склaду сa Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12), кao штo je нaвeдeнo у тaчки 8. Oдлукe, Рeгулаторна aгeнциjа зa eлeктрoнскe кoмуникaциje и поштанске услуге (РATEЛ) или другo имeнoвaнo тeлo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти рaдиo oпрeмe и тeлeкoмуникaциoнe тeрминaлнe oпрeмe издaje испрaвe o усaглaшeнoсти (Пoтврдa o усaглaшeнoсти или Извoд из eвидeнциje o издaтим пoтврдaмa o усaглaшeнoсти).