Усвојен предлог Закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини

На седници Владе Републике Србије 20. маја, усвојен је предлог Закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини.

Овим законом додатно се уређују правни оквири за електронску трговину у Републици Србији и врши додатно усклађивање са регулаторним оквиром Европске уније, конкретно са Директивом о е-трговини (Directive 2000/31/EC).

Током претходне три године од доношења Закона о електронској трговини уочене су одређене нејасноће и недостаци у примени поменутог закона. У складу са тим, уследило је преиспитивање усвојених решења са циљем прецизирања норми и уклапања у тржишни и правни оквир Републике Србије.

Важећи Закон о електронској трговини садржао је непотребне и непрецизне дефиниције што је стварало конфузију и није га јасно разграничавало од других системских закона. Нацртом закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, врше се техничке исправке и појашњења одређених института, како би се избегла тумачења која могу унети правну несигурност. Такође, Нацртом је предвиђено увођење нових механизмама заштите пружаоца услуга информационог друштва.

Прецизним дефинисањем појединих појмова и усклађивањем са другим законима  позитивно се утиче у циљу повећања конкурентости и атрактивности нашег тржишта у области електронске трговине. Прецизирање обавештења о недопуштеном податку или деловању и увођење мере ограничења пружања услуга информационог друштва утиче се на повећање правне сигурности у овој области.

Имајући у виду да ове измене и допуне закона доприносе даљем усклађивању са ЕУ регулаторним оквиром, и да доприносе отклањању нејасноћа и препрека, логично је очекивати повећање актиности и броја привредних субјеката у области е-трговине. Доласком PayPal сeрвисa зa плaћaњe прeкo интeрнeтa у Србију, десетине хиљада грађана је за свега месец дана отворило налог и куповало робу из иностранства. У наредном периоду, очекује се отпочињање услуге примања новца путем PayPal-а, како би се наплата производа и услуга могла несметано извршити и из Србије.