Образовано Тело за координацију послова информационе безбедности

На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Влада Републике Србије образовала је Тело за координацију послова информационе безбедности, на седници одржаној 3. марта 2016. године. Образовање овог тела предвиђено је Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“ број 6/16).

Министарство трговине, туризма и телекомуникација предложило је формирање овог координационог тела с обзиром на то да природа информационе безбедности захтева да у њеном остваривању на националном нивоу учествује што шири круг државних органа. Инциденти у ИКТ системима често захтевају реакцију више државних органа (министарства надлежног за информациону безбедност, полиције, Националног ЦЕРТ-а…) и због тога је важно да они на ефикасан начин сарађују и комуницирају.

Задатак Тела за координацију је да остварује сарадњу између органа и усклађује обављање послова у функцији унапређења информационе безбедности, иницира и прати превентивне и друге активности у области информационе безбедности, предлаже мере за унапређење информационе безбедности у Републици Србији, даје сугестије и предлоге који се односе на припрему стратешких докумената, подзаконских аката и политика информационе безбедности у Републици Србији, као и да утврђује међусобну сарадњу у случају инцидената који могу да имају знатан утицај на нарушавање информационе безбедности у Републици Србији.

Тело за координацију чине представници институција чије су надлежности повезане са пословима информационе безбедности. Телом руководи представник Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а чине га и представници Министарства одбране, МУП-а, Министарства спољних послова, Министарства одбране, служби безбедности, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Дирекције за електронску управу, Генералног секретаријата и Националног ЦЕРТ-а (РАТЕЛ).

Како одржавање информационе безбедности захтева учешће што ширег круга друштвених чинилаца, одређено је да у раду Тела за координацију могу да учествују и представници привредних субјеката, невладиних организација, академске јавности и других експерата.