Обавештење о обавези уписа у Евиденцију оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја

Обавештавамо операторе ИКТ система од посебног значаја у Републици Србији да су, сходно одредбама Закона о информационој безбедности („Службени гласник РСˮ бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и Правилника о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“ број 9/20) дужни да се упишу у Евиденцију оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја закључно са 12. мајем 2020. године.

Податке који се уписују у наведену евиденцију оператори ИКТ система од посебног значаја достављају на Обрасцу 1 – Захтев за упис података у евиденцију ИКТ система од посебног значаја и упућују Министарству трговине, туризма и телекомуникација на начин који је описан на адреси www.mtt.gov.rs/evidencijaiktsistema.

Подсећамо да су ИКТ системи од посебног значаја дефинисани чланом 6. Закона и да је реч о ИКТ системима који се користе:

1) у обављању послова у органима власти;

2) за обраду посебних врста података о личности, у смислу закона који уређује заштиту података о личности;

3) у обављању делатности од општег интереса и другим делатностима, које су ближе дефинисане Уредбом о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/19).

4) у правним лицима и установама које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе за обављање делатности из тачке 3).