ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-9218/2020 од 19. новембра 2020. године, усвојен је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања, због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,

Субвенције се додељују Туристичким агенцијама на име покрића трошкова у вези обезбеђења гаранције путовања. Исплата субвенција ће се вршити у зависности од категорије леценце и то на следећи начин:

 1. лиценца категорије А 10, максимално до 2.250 евра;
 2. лиценца категорије А 15, максимално до 2.500 евра;
 3. лиценца категорије А 20, максимално до 3.000 евра;
 4. лиценца категорије А 25, максимално до 3.500 евра;
 5. лиценца категорије А 35, максимално до 4.000 евра;
 6. лиценца категорије А 40, максимално до 5.000 евра.

Исплата субвенција се врши у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Да би Туристичка агенција остварила право на субвенцију, потребно је да испуњава следеће услове:

 1. да је регистрована у одговарајућем регистру;
 2. да поседује лиценцу;
 3. да је обезбедила гаранцију путовања;
 4. да над Туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;
 5. да се над Туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
 6. да се над Туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија – Управе за трезoр.

По извршеној провери испуњености услова, комисија образована решењем министра, утврдила је списак привредних субјеката којима се одобравају субвенције.

 

На основу списка привредних субјеката којима се одобравају субвенције, потребно је да наведени привредни субјекти отворе посебне наменске динарске подрачуне код Управе за трезор у својим филијалама у року од 3 радна дана од дана објављивања списка на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Контакт телефони: 011/ 3122867 и 011/3139687.

 

Упутство за отварање подрачуна
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...