Јавна расправа о Закону о угоститељству

У складу са Закључком број 011-5045/2018 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 30. маја 2018. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи јавну расправу o Нацрту закона о угоститељству која ће трајати у периоду од 1. до 20. јуна 2018. године.

Округли сто у оквиру јавне расправе Нацрта закона о угоститељству биће одржан у сарадњи са Привредном комором Србије у уторак 19. јуна 2018. године, од 10:00 до 12:30 сати, Ресавска улица бр. 15, сала 1.

У периоду трајања јавне расправе биће одржана седница Националног савета за развој туризма који ће разматрати и изјаснити се о предлогу законског решења.

Имајући у виду регулативу Европске уније, регулативу развијених туристичких земаља, степен достигнутог развоја туризма у Републици Србији, као и захтеве угоститељске привреде, створили су се услови да се донесе посебан Закон о угоститељству како би се та област системски регулисала.

Предлог поменутог закона настао је као резултат анализе стања на туристичком тржишту и сагледавања проблема са којим се суочавају актери угоститељске привреде.

Као приоритетан задатак у Предлогу закона о угоститељству дефинисана је потреба смањења сиве економије у угоститељству. Поменутим предлогом уводи се централни информациони систем у области угоститељства и туризма као јединствен и централизован електронски информациони систем, који садржи све релевантне податке о пружаоцима услуга смештаја и објектима за смештај, преко кога се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно туристичке делатности. Уређује се и прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности и обезбеђење података, на начин прописан законом којим се уређује заштита података о личности. Такође, предложеним законом се прописује да ће се свако издавање смештаја на период краћи од 30 дана сматрати пружањем угоститељских услуга смештаја.

Уводе се знатне олакшице физичким лицима, пружаоцима услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства. Наиме, укида се досадашња обавеза пружања услуга преко посредника, затим паушално плаћање боравишне таксе и друге олакшице.

Предложени закон усаглашен је са важећим регулативама Европске уније, Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015) и Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), као и са Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период 2016 – 2025. године.

Нацрт Закона о угоститељству
476.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...