Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade  („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koja je održana od periodu od  8. jula 2013. godine do 8. avgusta 2013. godine, a u skladu sa programom javne rasprave koji je odredio Odbor za privredu i finansije.

U skladu sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/2012) i utvrđenim delokrugom, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Programom javne rasprave koji je odredio Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, predviđeno je da javna rasprava traje od 8. jula  do 8. avgusta 2013. godine, kao i da se centralna javna rasprava, u formi okruglog stola, u organizaciji Ministarstva i Privredne komore Srbije, održi 16. jula 2013. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije.

Javna rasprava počela je isticanjem Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača na internet stranici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pored toga, cirkularnom elektronskom poštom poslat i poziv udruženjima za zaštitu potrošača koja su upisana u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, trgovcima i njihovim udruženjima, predstavnicima stručne javnosti, predstavnicima štampanih i elektronskih medija, Savetu stranih investitora, Narodnoj banci Srbije, Komisiji za zaštitu konkurencije, Rapubličkoj agenciji za elektronske komunikacije, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Centru za medijaciju i ministarstvima i drugim državnim organima, da učestvuju u javnoj raspravi, odnosno da dostave svoje predloge i sugestije na Nacrt zakona. U skladu sa Programom javne rasprave, održana je centralna javna rasprava o Nacrtu zakona.

Imajući u vidu da je odziv relevantnih činilaca iz oblasti zaštite potrošača bio na veoma zavidnom nivou, opšta je ocena da je javna rasprava uspešno sprovedena i da je ostvarena zadovoljavajuća saradnja između predstavnika Ministarstva, kao predlagača propisa, i svih zainteresovanih lica.

Dobijen je velikih broj korisnih sugestija. Među njima posebno se izdvajaju one koje se odnose na potrebu preciznijeg definisanja usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao i na potrebu usaglašavanja odredaba koje se tiču zaštite ugroženih potrošača sa odredbama drugih zakona, pre svega sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama. Takođe, značajne primedbe odnosile su se i na neophodnost usklađivanja odredaba Zakona o zaštiti potrošača sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o turizmu.  Pored toga, kritikovane su i predložene izmene u vezi sa postupkom reklamacije, kao i rokom od 8 dana za odgovor trgovca na izjavljenu reklamaciju, smatrajući ga neprimereno kratkim.

Između ostalog, veoma je značajno da je pristigao i značajan broj sugestija koji se odnosio na poglavlja Zakona o zaštiti potrošača, čije izmene nisu bile obuhvaćene Nacrtom zakona. U tom smislu, učesnici u javnoj raspravi, izneli su zahteve da se preciznije definiše uloga nosilaca zaštite potrošača. Takođe, naglašena je i potreba unapređenja vansudske zaštite potrošača, u cilju bržeg i jeftinijeg rešavanja potrošačkih problema i rasterećenja sudskih organa. Moglo bi se reći da je generalna sugestija većine učesnika da se novim zakonom moraju otkloniti barijere za efikasno sprovođenje Zakona o zaštiti potrošača i da je u tom cilju potrebno formirati posebno telo ili instituciju koja bi na sebe preuzela sve neophodne aktivnosti.

S tim u vezi, postalo je jasno da bi se prihvatanjem svih korisnih sugestija, prevazišao obim izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, s obzirom da je članom 47. stav 2. Jedinstvenih metodoloških pravila („Službeni glasnik RS” broj 21/10), propisano da ukoliko se menja ili dopunjuje više od polovine članova, treba doneti novi propis.

Imajući u vidu navedeno, konačan zaključak sprovedene javne rasprave je da je neophodno pristupiti izradi novog Nacrta zakona o zaštiti potrošača, kojim bi se pored uvažavanja svih celishodnih primedaba, između ostalog, uspostavio i novi celovitiji institucionalni sistem. To bi predstavljalo značajan korak ka približavanju jednom funkcionalnijem i efikasnijem sistemu zaštite potrošača u Srbiji.