Inspekcijske kontrole načina rešavanja reklamacija na usluge elektronskih komunikacija

Usvojenim i objavljenim Godišnjim planom inspekcijskog nadzora Sektora tržišne inspekcije za 2019. godinu, obuhvaćena je kontrola načina rešavanja reklamacija kod pružalaca usluge od opšteg ekonomskog interesa u oblasti elektronskih komunikacija (elektronski operatori – kablovska TV, internet, mobilna i fiksna telefonija). Ova aktivnost, sa aspekta nadzora nad primenom Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018 – dr. zakon), planirana je za april mesec 2019. godine.

Odredbama Zakona o zaštiti potrošača, usluge elektronskih komunikacija svrstane su u usluge od opšteg ekonomskog interesa i propisane su dužnosti za pružaoce usluga, pa će tržišni inspektori Sektora tržišne inspekcije, po sedištu pravnog lica odnosno preduzetnika, da kontrolišu način prijema i evidentiranja reklamacija potrošača, obaveštavanja o donetoj odluci o reklamaciji i postupanja po donetoj odluci, kao i poseban način prijema reklamacija, odnosno uspostavljanje besplatne telefonske linije radi omogućavanja potrošačima da lako kontaktiraju trgovca i formiranje komisije za rešavanje reklamacija potrošača u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja potrošača i saveza.

Tržišni inspektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, preduzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi „Usluge od opšteg ekonomskog interesa – Način rešavanja reklamacija“, kojoj može da se pristupi preko sledećeg linka kontrolne-liste-trzisna-inspekcija.

Ističemo da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo spisak evidentiranih udruženja potrošača koji može da se vidi preko sledećeg linka zastitapotrosaca.gov.rs.