Formirana Radna grupa za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

Vlada je 14. marta 2013. godine donela odluku o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže čiji će glavni zadatak biti priprema državne telekomunikacione infrastrukture u cilju uspostavljanja jedinstvene nacionalne širokopojasne mreže. Radna grupa će, takođe, raditi na predlogu regulatornog okvira kojim će se obezbediti održivost i dalji razvoj te mreže.

Naša država raspolaže velikim i kvalitetnim informaciono-komunikacionim sistemima u svojim javnim preduzećima, akcionarskim društvima i organizacijama. Dati sistemi i kapaciteti mogu se iskoristiti za obavljanje servisa i pružanje usluga neophodnih, pre svega ovim institucijama, ali i drugim državnim organima. Nažalost, ti kapaciteti nisu objedinjeni, razvijani su pojedinačno, i ne koriste se na najoptimalniji način, napomenuo je Stefan Lazarević, državni sektretar za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj. Sagledavajući postojeće kapacitete u vlasništvu države i potrebnih kapaciteta za pružanje servisa i usluga državne uprave u Republici Srbiji, nameće se potreba za efikasnim korišćenjem ovih kapaciteta, njihovom održavanju i daljem razvoju.

Jasno definisan plan iskorištenja resursa državne telekomunikacione infrastrukture omogućiće razvoj elektronskih komunikacija. U isto vreme, povećaće dostupnost i mogućnost korišćenja tehnologija i usluga informacionog društva u svim regijama Srbije, što će značajno uticati na ekonomski razvoj države, ističe Lazarević.