Donete smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete radi utvrđivanja osnovnog cilja i to minimalnog standarda postupanja obveznika, pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.

Izrada novih Smernica je bila neophodna, zbog neusaglašenosti važećih sa nastalim promenama na tržištu nekretninama, tako da donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 139/14), odnosno stupanjem istog na snagu i primenom drugih podzakonskih akata, uz intenzivno praćenje napretka Republike Srbije od strane Evropskog komiteta „MONEYVAL“, stvorili su se uslovi za izradu novog pravnog akt kao obavezujućeg za sve obveznike, koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Obveznici moraju do 30 dana od dana potpisivanja Smernica da usklade svoje poslovanje sa sadržajem i izrade interne akte, saglasno odredbama Zakona.

Smernice za sprečavanje pranja para i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu nepokretnosti, koje se primenjuju od 10. februara 2010. godine, prestaju da važe danom donošenja ovih Smernica. Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na web sajtu Ministarstva.

Sektor tržišne inspekcije