Донете смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности

Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете ради утврђивања основног циља и то минималног стандарда поступања обвезника, при изради и примени процедура које се заснивају на анализи и процени ризика, а у циљу успостављања ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

Израда нових Смерница је била неопходна, због неусаглашености важећих са насталим променама на тржишту некретнинама, тако да доношењем Закона о изменама и допунама Закона о прању новца и финансирању тероризма („Службени гласник РС“, бр. 139/14), односно ступањем истог на снагу и применом других подзаконских аката, уз интензивно праћење напретка Републике Србије од стране Европског комитета „MONEYVAL“, створили су се услови за израду новог правног акт као обавезујућег за све обвезнике, који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.

Обвезници морају до 30 дана од дана потписивања Смерница да ускладе своје пословање са садржајем и израде интерне акте, сагласно одредбама Закона.

Смернице за спречавање прања пара и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету непокретности, које се примењују од 10. фебруара 2010. године, престају да важе даном доношења ових Смерница. Смернице ступају на снагу даном потписивања и објављивања на web сајту Министарства.

Сектор тржишне инспекције