Усвојен нови План намене радио-фреквенција

На седници Владе Републике Србије усвојен је нови План намене радио-фреквенција, који ће представљати основ развоја електронских комуникација током наредних година.

Нови План намене предвиђа да се део радио-фреквенција, које ће бити ослобођене по окончању процеса дигитализације телевизије (такозвана ”дигитална дивиденда”), користи за пружање услуга мобилног приступа Интернету велике брзине и увођење нове генерације мобилне телефоније.

Додела дигиталне дивиденде обезбедиће не само нове инвестиције у развој телекомуникационе инфраструктуре, већ и повећање доступности телекомуникационих услуга у руралним, мање развијеним и удаљеним областима, као и развој индустријских зона и повезивање привредних региона Републике Србије.

Такође, нови План намене усаглашен је са сличним документом који важи за територију Европске уније, што омогућава да било који бежични уређај који се користи код нас може бити коришћен на читавој територији ЕУ и обрнуто.

Радио-фреквенцијски спектар је ограничен ресурс и jaвнo дoбрo кoje припaдa свим грaђaнимa, и трeбa гa пoсмaтрaти кao срeдствo кojим сe убрзaвa друштвeнo-eкoнoмски рaзвoj и пoдстичe приврeдни рaст. Према студији Светске банке, повећање пенетрације широкопојасних Интернет прикључака од 10 процентних поена, производи пораст бруто друштвеног производа од 1,3%. Зато се већина европских земаља определила да дигиталну дивиденду употреби за увођење брзог мобилног Интернета. Прeднoсти брзог мобилног Интернета су мнoгoбрojнe – убрзава се и појефтињује комуникација, олакшава пословање, мeњa нaчин пружaњa услуга jaвних служби и побољшава квалитет живота грaђaнa.