Обавештење о ступању на снагу Измена и допуна правилника којима се ближе уређује рангирање лиценце, висина гаранције путовања и депозита

Будући да су последице пандемије COVID 19 отежала пословање туристичких агенција што се одразило на процену ризика и висину трошкова у поступку издавања гаранција путовања, приступило се измени постојеће регулативе у смеру сагледавања реалних околности насталих као последица пандемије COVID 19.

 

Дана 13. новембра 2020. године у Службеном гласнику РС број 137/2020 објављени су:

 • Правилник о изменама и допунама правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
 • Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања

Наведени правилници су 14. новембра 2020. године ступили на правну снагу.

Лиценца се рангира у различите категорије у зависности од броја путника, за које су, од стране организатора путовања, продата организована туристичка путовања претходних 12 месеци, рачунајући од дана подношења захтева за издавање лиценце.

У број путника урачунава се број путника из продатих  туристичких путовања, без обзира да ли су иста реализована или не, као и да ли је за иста издата понуда за коришћење заменског путовања или је уговорено заменско путовање.

Кључне новине су увођење две ниже категорије лиценце А10 и А15, са нижим лимитом покрића гаранција путовања и то:

 • лиценца категорије А 10 до 300 путника, са лимитом покрића од 50.000 еура;
 • лиценца категорије А 15 од 301 до 600 путника, са лимитом покрића од 100.000 еура;
 • лиценца категорије А 20 од 601 до 1000 путника, са лимитом покрића од 200.000 еура;
 • лиценца категорије А 25 од 1001 до 5000 путника, са лимитом покрића од 250.000 еура;
 • лиценца категорије А 35 од 5001 до 10000 путника, са лимитом покрића од 350.000 еура;
 • лиценца категорије А 40 преко 10000 путника, са лимитом покрића од 400.000 еура;

Такође, изашло се у сусрет захтевима туристичких агенција и знатно је смањен износ депозита, који је туристичка агенција дужна да поседује на рачуну последњег дана текућег месеца:

 • 300 евра за лиценцу рангирану у категорију А 10;
 • 500 евра за лиценцу рангирану у категорију А 15;
 • 1000 евра за лиценцу рангирану у категорију А 20;
 • 1500 евра за лиценцу рангирану у категорију А 25;
 • 2500 евра за лиценцу рангирану у категорију А 35;
 • 3500 евра за лиценцу рангирану у категорију А 40.

Новим правилницима се даје могућност агенцијама да промене лиценцу на нижу категорију, са знатно нижим лимитом покрића, на који начин, у већем броју, могу да закључе уговор о гаранцији путовања са осигуравачима или да обезбеде банкарску гаранцију.