Nove usluge na portalu eUprava

U cilju poboljšanja zaštite prava korisnika poštanskih usluga u Republici Srbiji, kao i efikasnosti poslovnih procesa u inspekciji za poštanske usluge, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, uvodi za fizička i pravna lica, mogućnost elektronske prijave nepravilnosti u radu poštanskih operatora, kao i mogućnost podnošenja zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga, elektronskim putem.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, posredstvom inspektora za poštanske usluge vrši kontinuirani nadzor nad radom gotovo 50 poštanskih operatora u Republici Srbiji. Počev od 28. septembra, korisnici poštanskih usluga imaju mogućnost da se elektronskim putem obrate inspektorima za poštanske usluge, tako što će pristupiti portalu eUprave Republike Srbije i u bržoj, pojednostavljenoj i ekonomičnijoj proceduri, ostvariti zakonska prava u oblasti obavljanja poštanskih usluga. Na ovaj način je omogućen i  kontinuiran uvid u status podnetog zahteva, što će dodatno doprineti transparentnosti i efikasnosti u radu organa drzavne uprave.

Korisnici mogu elektronsku prijavu podneti u slučajevima neuručenja poštanskih pošiljaka, gubitka, oštećenja pošiljaka, više naplaćene poštarine za poštanske pošiljke, kao i zbog drugih uočenih nepravilnosti u radu poštanskih operatora.

U zavisnosti od prirode utvrđene nepravilnosti, inspektor može poštanskom operatoru naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti, narediti povraćaj više naplaćene poštarine, podneti prijavu za privredni prestup,  prekršaj ili krivično delo nadležnom organu.

Pored toga, putem portala eUprave Republike Srbije, zainteresovana pravna i fizička lica, koja žele da kao svoju osnovnu ili sporednu delatnost obavljaju delatnost poštanskih usluga, mogu elektronskim putem podneti zahtev za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga, što je neophodan uslov za dobijanje dozvole koju izdaje Republička agencija za poštanske usluge. Takođe, portal nudi i mogućnost elektronskog plaćanja administrativne takse.

Imajući u vidu sve veći razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji, kao i značaj koji elektronsko poslovanje ima za ekonomiju jedne države u celini, nadamo se da će ovakva i slične usluge koje će u budućnosti biti dostupne građanima preko portala eUprava, značajno doprineti razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji.