Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je Odluka o izmenama i dopunama Oduke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept.

 

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept predviđeno je da se na tržište Republike Srbije pusti  u promet 72 nova leka za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept, a koji su prethodno dobili dozvolu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije .

 

Ovom Odlukom izvršiće se dopuna dozvole za stavljanje leka u promet sa podacima iz Spiska cena lekova kao i promena cena za 37 lekova od čega su 25 povećanja a 12 sniženja cene. Takođe, ovom Odlukom će se povećati konkurencija lekova, ukupna ponuda i snabdevenost tržišta lekovima.

 

Predložene cene za nove lekove, koji su dobili dozvolu za stavljanje u promet, ne utiču na inflaciju, jer se njihove cene po prvi put formiraju. Predložena povećanja cena lekova neće uticati na inflaciju, jer statistika ne snima njihove cene u okviru indeksa potrošačkih cena.