На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“. Нова Уредба донета је у циљу даље заштите животног стандарда становништва Републике Србије, имајући у виду да тржиште још увек није стабилизовано.

 

Уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба, максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба.

Новом Уредбом ограничена је малопродајна цена хлеба од брашна Т-500, на 53,50 динара, док је максимална произвођачка цена ограничена на 45,88 динара.

 

Такође, Уредбом је ограничена и највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену за све остале врсте хлеба, умањену за рабате и попусте, а износи максимално 40%. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, a примењује се од 9. августа и важиће 30 дана.

 

Влада РС је донела Уредбу о ограничењу висине цене пелета којом максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима.  Уредба је донета у циљу спречавања поремећаја на тржишту која може угрозити енергетску безбедност Републике Србије, ограничава цена у трговини на мало пелета. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а важи 90 дана од дана ступања на снагу.

 

Влада је донела и Одлуку о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију на период од 6 месеци и увела привремено ограничење извоза одређених дрвних сортимената, пореклом из Републике Србије, у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица такве несташице у Републици Србији. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Такође, Влада је донела и Одлуку о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију. Њоме се уводи привремена забрана извоза одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту, у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед повећаног извоза и потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту енергената. Ограничење се не односи на извоз робе за коју је царински орган прихватио извозну декларацију пре ступања на снагу ове одлуке. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 01.10. 2022. године.

 

Такође, Влада Републике Србије донела је и измењену Одлуку о привременој забрани извоза евро-дизела EN 590 којом се она продужава за још седам дана.