Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим невладиним организацијама - удружењима, задужбинама и фондацијама да поднесу предлоге програма од јавног интереса у области развоја информационог друштва за доделу средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2022. годину. Програми треба да допринесу постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва, односно реализација програма у оквиру следећих тема: 1. Организовање регионалних конференција на тему размене искустава у области подизања нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција, 2. Реализација програма које за циљ имају подизање нивоа писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области, као и 3. Развој талената у областима рачунарства, информатике, математике и физике.

Максимално трајање предложених програма је до 6 месеци, почев од дана закључења уговора. Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 1.000.000,00 динара.

Јавним конкурсом је предвиђено да се предлог програма доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. Рок за подношење програма је 19.01.2022. године. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози програма који су поднети у наведеном року. Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање. Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво и информациону безбедност, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава заинтересовани могу пронаћи на сајту mtt.gov.rs.