Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Субвенције које се додељују предвиђене су за покриће трошкова у вези обезбеђења гаранције путовања. Исплата субвенција ће се вршити у зависности од категорије леценце, сагласно Правилнику о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину ипромене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце („Службени гласник РС“, бр. 81/19, 137/20, 62/21 и 74/21) и то на следећи начин:

 • за категорију Б са лимитом покрића:
 • до 5.000.000 динара, максимално до 2.000 евра;
 • од 5.000.000 до 10.000.000 динара, максимално до 2.250 евра;
 • од 10.000.000 до 20.000.000 динара, максимално до 2.500 евра;
 • за категорију А са лимитом покрића:
 • до 20.000.000 динара, максимално до 2.500 евра;
 • од 20.000.000 до 60.000.000 динара, максимално до 3.000 евра;
 • од 60.000.000 до 150.000.000 динара, максимално до 3.500 евра;
 • од 150.000.000 до 500.000.000 динара, максимално до 4.000 евра;
 • од 500.000.000 до 1.000.000.000 динара, максимално до 4.500 евра;
 • преко 1.000.000.000, максимално до 5.000 евра.

Лиценце издате по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка ступања на снагу напред наведеног правилника, важиће до престанка испуњења услова под којима су издате у погледу рока важења лиценце и издате гаранције путовања, у ком случају ће се исплата субвенција вршити у зависности од напред наведених висина лимита покрића.

Исплата субвенција ће се вршити у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се  корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија - Управе за трезoр.

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују  лиценцу организатора путовања.

Да би туристичка агенција остварила право на субвенцију, потребно је да испуњава следеће услове:

1)    да је регистрована у одговарајућем регистру;

2)    да поседује лиценцу;

3)    да је обезбедила гаранцију путовања;

4)    да над туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;

5)    да се над туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

6)    да се над туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства www.mtt.gov.rs.

Право на подношење захтева има привредно друштво, друго правно лице или предузетник који поседује леценцу или је у 2021. години поседовао лиценцу, а који је Агенцији за привредене регистре поднео захтев за издавање нове лиценце. Испуњеност услова ће се ценити даном одлучивања.

Захтеви за коришћење субвенција подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Подносици  захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Рок за подношење захтева је 07. децембар 2021. године.

 Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/ 3122867 и 011/3139687.

 

По објављивању списка корисника којима се одобравају субвенције, потребно је да наведени корисници, који немају отворене наменске рачуне,  отворе исте у Управи за трезор, у својим филијалама.

Списак свих рачуна, отворених за ове намене, Управа за трезор ће доставити Министарству, које ће извршити уплату одобрених субвенција.

Поред уредно попуњеног захтева за доделу субвенција, подносиоци захтева прилажу и релевантне доказе о оствареним трошковима:

1) Потврду о трошковима  премије осигурања и фотокопија уговора о осигурању,  

2) Потврду о висини накнаде за издавање банкарске гаранције и фотокопија уговора о издавању банкарске гаранције,   

3) Потврда о трошковима коју издаје уговарач осигурања и фотокопија уговора са уговарачем осигурања,  

4) Потврда о трошковима коју издаје прималац банкарске гаранције,  

5) Други трошкови у вези са обезбеђењем гаранције путовања.

 

Поступак  за упис корисника јавних средстава и других субјеката у евиденцији КЈС, Управа за трезор врши на основу захтева за упис на прописаном обрасцу који подноси корисник јавних средстава и следеће документације:

1. решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре, са додељеним МБ и ПИБ-ом или обавештење о разврставању Републичког завода за статистику са додељеним МБ;

2. потврда о извршеној регистрацији надлежног пореског органа са додељеним ПИБ-ом;

3. акт о именовању лица овлашћеног за заступање;

4. оверени потпис лица овлашћеног за заступање дат на прописаном обрасцу( ОП образац).

Када је корисник јавних средстава, односно други субјект , уписан уписан у Евиденцију корисника јавних средстава, врши отварање подрачуна на прописаном обрасцу и документације:

1. документ (акт) надлежног органа којим је предвиђено да се средства воде на подрачуну корисника јавних средстава код Управе ( Одлука о додели средстава);

2. потврда Народне банке Србије да корисник јавних средстава нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;

3. картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна;

4. акт, односно документ на основу кога су, сагласно прописима, средства која се воде на новоотвореном подрачуну ослобођена принудне наплате.

У складу са непред наведеним,  потребно је да се корисници јавних средстава, односно други субјекти, за упис у Евиденцију КЈС и отварање подрачуна обрате филијали Управе за трезор, према адреси седишта правног лица, а на основу података из регистра органа за регистрацију субјекта.