Откуп пољопривредних производа и домаћих животиња

Министарствo спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције у циљу благовременог и комплетног информисања свих учесника у откупу а нарочито пољопривредних произвођача, скреће пажњу на следеће:

– Обавезу откупљивача да доставе податке о откупном месту Сектору тржишне инспекције, најкасније 15 дана пре почетка рада откупног места. Све информације са обрасцима за пријаву откупних места се налазе на интернет адреси Министарства http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/otkupljivac
– Откупљивачи су дужни да на регистрованом откупном месту истакну обавештење о свим битним условима за откуп: називу и пословном имену, периоду године када се врши откуп и радном времену откупног места, врсти производа који се откупљују, обавештење о откупној цени са ПДВ-ом по категоријама квалитета (класама) и року плаћања. Напомињемо да је изменом закона о ПДВ-у, накнада коју откупљивачи исплаћују пољопривредном произвођачу повећана на 8% и да се више не може исплаћивати готовински, већ само преко текућег рачуна или рачуна штедње пољопривредника.

– Приликом откупа, откупљивач је дужан да изда исправу која садржи податке о откупљивачу и пољопривредном произвођачу, назив, количину и квалитет, односно класу откупљених производа, цени откупљених производа по јединици мере, датуму, року и начину исплате. Oву исправу потписује и пољопривредни произвођач. Важно је да, пре потписивања, пољопривредник буде сигуран да су цене, количине, рок и начин исплате јасно и недвосмислено наведени јер својим потписом даје сагласност на наведене услове.

– Прописана је и обавеза да на откупном месту буде истакнуто обавештење ресорног министарства о правима и обавезама учесника у откупу са телефонима надлежних инспекцијa којима се пољопривредни произвођачи могу обратити у случају да су њихова права угрожена од стране откупљивача.
Тржишна инспекција ће својим присуством на терену, превентивним и корективним деловањем, спроводити активности и предузимати мере у оквиру своје надлежности. Нарочито ћемо обратити пажњу и санкционисати она лица која неовлашћено откупљују попопривредне производе. Сматрамо да је то врло битно, како за откупљиваче тако и за саме пољопривредне произвођаче.
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација контролише и предузима мере у складу са својим надлежностима и правном регулативом. Министарство не може да утиче на све услове на тржишту, пре свега на висину откупне цене која се слободно формира у зависности од услова на тржишту, као ни на пословну политику учесника у откупу који су слободни да самостално ступају у уговорне односе. Самим тим и пољопривредни произвођач мора бити заинтересован да зна са ким ступа у пословне односе. Саветујемо пољопривредне произвођаче да се благовремено информишу о откупљивачу којем продају своје производе, да захтевају од откупљивача да сe пре предаје производа изјасни по којим условима се врши откуп, да приликом откупа захтевају од откупљивача исправу којом се документују уговорени услови откупа, јер само на тај начин инспекцијске службе могу предузети мере и обезбедити да се права пољопривредних произвођача заштите.

Сектор тржишне инспекције