Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost


v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/20 20 256

e-mail:

 

Adresa elektronske pošte za pitanja iz oblasti informacione bezbednostievidencijaiktsistema@mtt.gov.rs

Adresa elektronske pošte za pitanja iz oblasti kvalifikovanih usluga od poverenja: uslugeodpoverenja@mtt.gov.rs

 

          U Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremanje strategije razvoja informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki informacionih sistema sa drugim organima; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti razvoja informacionog društva; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i pružanje informacionih usluga; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju informaciona bezbednost, elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; pružanje stručne pomoći u izradi tenderske dokumentacije i obavljanje priprema za objavljivanje i sprovođenje konkursa; analiziranje strukture baze podataka i formata za razmenu podataka; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; praćenje i analiza potencijala za podršku razvoju informacionog društva u privredi i državnim institucijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

      U Odseku za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti informacionog društva; praćenje i analizu stanja u oblasti informacionog društva; praćenje evropske regulative u oblasti informacionog društva; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnih zakonodavstava zemalja EU; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Sektora; praćenje utvrđenih indikatora razvoja informacionog društva i elektronske uprave; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u ovoj oblasti; poslovi koji se odnose na pripremu izveštaja o radu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

        U Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Grupa za razvoj informacionog društva;
  2. Odsek za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva;
  3. Odsek za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje.

 

1. Grupa za razvoj informacionog društva

U Grupi za razvoj informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručnu pomoć u izradi tenderske dokumentacije i pripremu za objavljivanje konkursa; učestvovanje u izradi strategija i akcionih planova u oblasti informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); organizaciju, standardizaciju i saradnju u razvoju zajedničke informaciono-komunikacione infrastrukture organa uprave i zajedničkih elektronskih servisa; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); predlaganje i učestvovanje u aktivnostima vezanim za primenu mera u cilju efikasnijeg rada državnih organa u  oblasti primene informaciono - komunikacionih tehnologija, pružanje informaciono-komunikacionih usluga, razvoj i funkcionisanje informaciono - komunikacione infrastrukture, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

2. Odsek za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva

U Odseku za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti informacionog društva; praćenje i analiza stanja u oblasti informacionog društva; praćenje evropske regulative u oblasti informacionog društva; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnih zakonodavstava zemalja EU; pripremanje predloga mišljenja na nacrte zakona i predloge propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Sektora; praćenje utvrđenih indikatora razvoja informacionog društva i elektronske uprave; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u ovoj oblasti; poslovi koji se odnose na pripremu izveštaja o radu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

3. Odsek za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje

U Odseku za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: zaštitu podataka i informacionu bezbednost; preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju informaciona bezbednost, elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; nadzor nad radom IKT sistema od posebnog značaja, pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja i registrovanih pružalaca usluge elektronske identifikacije; nadzor nad radom Nacionalnog CERT-a, prijem obaveštenja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja koji mogu da imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti, međunarodnu saradnju u oblasti bezbednosti IKT sistema, kao i vođenje registara u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

 

Inspekcijski nadzor – informaciona bezbednost, elektronska identifikacija i kvalifikovane usluge od poverenja

Kontrolne liste

Imenovanje kontakt osoba za saradnju sa civilnim društvom ispred
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija