Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

Goran Đurđević
v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/ 20-20-064

Inspekcija za elektronske komunikacije:
011/ 20-20-100

Odeljenje za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-083

Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-093

e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti elektronskih komunikacija i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslanička pitanja; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti elektronskih komunikacija; planiranje, praćenje i kontrolu realizacije infrastrukturnih projekata; pružanje stručne pomoći u procesu planiranja i odabira projekata sa ciljem smanjenja digitalnog jaza; praćenje i analizu jedinstvenog digitalnog tržišta; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proveru ispunjenosti uslova za izgradnju i postavljanje elektronskih komunikacionih mreža; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; primenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti tehničke usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti poštanskog saobraćaja; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja iz delokruga nadležnosti poštanskog saobraćaja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti poštanskih usluga; izradu odgovora na poslanička pitanja; sprovođenje aktivnosti na obezbeđivanju održivosti pružanja univerzalne poštanske usluge; sprovođenje procedure pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti poštanskih usluga; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti poštanskog saobraćaja; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja poštanske mreže i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti poštanskog saobraćaja; praćenje i analizu razvoja poštanske mreže i usluga, kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja poštanske mreže i usluga; proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje delatnosti pružanja poštanskih usluga; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u radu međunarodnih organizacija i institucija u oblasti poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskih usluga, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

         U Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

           

1.Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija;

2.Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor.

 

1. Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

Kontakt telefon:
011/ 20-20-077
 

U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti elektronskih komunikacija i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslanička pitanja; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti elektronskih komunikacija; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti elektronskih komunikacija; planiranje, praćenje i kontrolu realizacije infrastrukturnih projekata; pružanje stručne pomoći u procesu planiranja i odabira projekata sa ciljem smanjenja digitalnog jaza; poslovi praćenja i analize jedinstvenog digitalnog tržišta; praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga, sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proveru ispunjenosti uslova za izgradnju i postavljanje elektronskih komunikacionih mreža; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; primenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti tehničke usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme; ostvarivanje stalne međunarodne saradnje, kao i saradnje sa drugim organima i organizacijama u oblasti razvoja elektronskih komunikacija; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.          

 

          U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Grupa za planiranje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga;
  2. Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija;
  3. Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija.

- 1. Grupa za razvoj elektronskih komunikacija

        U  Grupi za planiranje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga  obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga; pripremu stručnih osnova za izradu zakona, strateških dokumenata i drugih akata iz nadležnosti Odeljenja; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije, regulatornog okvira zemalja članica Evropske unije i zemalja u okruženju u oblasti elektronskih komunikacija, pripremu uporednih pregleda i usklađivanje domaćih propisa u oblasti elektronskih komunikacija sa odgovarajućim propisima Evropske unije; praćenje i analizu stanja u oblasti elektronskih komunikacija u Republici Srbiji; pripremu i sprovođenje utvrđene politike u oblasti radio-frekvencijskog spektra i strateško planiranje korišćenja radio-frekvencijskog spektra; proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih programa; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija i izradu platformi za međunarodne susrete; rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

- 2. Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija

        U Grupi za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, strateških dokumenta i predloga drugih akata iz nadležnosti Odeljenja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; praćenje i analizu postojeće regulative iz oblasti elektronskih komunikacija i njihovu harmonizaciju sa pravnim tekovinama EU; praćenje regulative država članica Evropske unije i zemalja u okruženju iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu mišljenja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija; izradu odgovora na poslaničko pitanje; proceduru pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti elektronskih komunikacija; pripremu priloga Odeljenja za izradu Informatora o radu ministarstva, godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu priloga Odeljenja radi informisanja odbora Narodne skupštine o tromesečnom radu ministarstva; preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast elektronskih komunikacija u procesu evropskih integracije; izradu rešenja u drugostepenom upravnom postupku odlučujući po žalbama izjavljenim na rešenja inspektora elektronskih komunikacija donetih u postupku inspekcijskog nadzora; izradu odgovora na tužbu kojom se pokreće upravni spor; izvršenje akata Vlade iz delokruga Odeljenja; rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

- 3. Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

Kontakt telefoni:
011/ 20-20-111
 
011/ 20-20-100

U Grupi za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; preduzimanje upravnih i drugih mera donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa, i sprovođenje nadzora nad neregistrovanim subjektima; analizu i izradu izveštaja o realizaciji usvojenih planova, praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u delokrugu inspekcije; procenu rizika; planiranje inspekcijskog nadzora; usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmenu i dopunu kontrolnih listi i njihovog objavljivanja na svojoj internet stranici; preventivno delovanje; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

Kontrolne liste

Plan inspekcijskog nadzora

Godišnji izveštaj o radu

2. Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor

Kontakt telefon:
011/ 20-20-083
 

 

U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti poštanskog saobraćaja; izradu nacrta zakona, strateših dokumenata i predloga drugih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja i sprovođenje procedure za njihovo usvajanje; izradu mišljenja iz delokruga nadležnosti poštanskog saobraćaja na nacrte zakona i drugih akata i propisa koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; izradu mišljenja o primeni propisa iz oblasti poštanskih usluga; izradu odgovora na poslanička pitanja; sprovođenje aktivnosti na obezbeđivanju održivosti pružanja univerzalne poštanske usluge; sprovođenje procedure pripreme i zaključivanja memoranduma o saradnji i međunarodnih sporazuma iz oblasti poštanskih usluga; praćenje i analizu pravnih tekovina Evropske unije i preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; vođenje drugostepenog postupka; izvršenje akata Vlade iz oblasti poštanskog saobraćaja; definisanje i predlaganje prioriteta, ciljeva i mera u oblasti razvoja poštanske mreže i usluga i predlaganje mera za podsticanje investiranja u oblasti poštanskog saobraćaja; praćenje i analizu razvoja poštanske mreže i usluga, kao i sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata; pripremu, planiranje i praćenje projekata razvoja poštanske mreže i usluga; proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje delatnosti pružanja poštanskih usluga; pripremu priloga za učestvovanje predstavnika Republike Srbije u radu međunarodnih organizacija i institucija u oblasti poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskih usluga, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

           U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

1.Odsek za inspekcijski nadzor;

2. Grupa za regulativu, planiranje  i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja

 

- 1. Odsek za inspekcijski nadzor

ontakt telefon:
011/ 20-20-083
 

            U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja; preduzimanje upravnih i drugih mera donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; rešavanje po prijavama regulatornog tela nadležnog za oblast poštanskih usluga, kao i fizičkih i pravnih lica; proveru dostupnosti univerzalne poštanske usluge svim građanima Republike Srbije i funkcionisanja poštanske mreže javnog poštanskog operatora; proveru postupanja operatora u vezi sa primenom mera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa; izdavanje prekršajnog naloga; analizu i izradu izveštaja o realizaciji usvojenih planova, praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koja je u delokrugu inspekcije; procenu rizika; planiranje inspekcijskog nadzora; usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmenu i dopunu kontrolnih listi i njihovog objavljivanja na svojoj internet stranici; preventivno delovanje; nadzor nad neregistrovanim subjektima; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

        Poslovi inspektora za poštanske usluge obavljaju se u:

 

         - sedištu Ministarstva i u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za: Podunavski, Braničevski, Šumadijski, Pomoravski, Zlatiborski, Kolubarski, Zaječarski, Borski, Moravički i Mačvanski upravni okrug.

       - područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Raški i Pčinjski upravni okrug, sa sedištem u Nišu.

       - područnoj jedinici  široj od područja upravnog okruga za: Zapadnobački, Južnobanatski, Severnobanatski, Severnobački, Srednjobanatski, Sremski i Južnobački upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu.

 

Kontrolne liste u oblasti poštanskih usluga

Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15, 44/2018 i dr. zakon 95/2018) jesu dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.
Obrasci konačnih kontrolnih listi objavljuju se na internet stranici inspekcije i primenjuju se u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Svrha objave jeste prevencija, edukacija i informacija nadziranim subjektima da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta će konkretno inspektor da kontroliše.

Nadzirani subjekat može dostaviti inspekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koje je sproveo saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika.

Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspekciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materijal kojim se potkrepljuju nalazi iz izveštaja.

Izveštaj ne može zameniti nalaze inspekcijskog nadzora, ali može prilično da pomogne inspekciji u utvrđivanju činjenica, rizika i stanja stvari.

Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u izveštaju povlači sa sobom odgovarajuće pravne posledice zbog sastavljanja isprave neistinite sadržine radi dovođenja nadležnog organa u zabludu i stavljanja nadziranog subjekta u povoljniji položaj.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

 

2. Grupa za regulativu, planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja

U Grupi za regulativu, planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja  obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremanje predloga strategije razvoja poštanskog saobraćaja; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja poštanskog saobraćaja; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata; izradu platformi za učešće na međunarodnim skupovima; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti poštanskih usluga; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnim zakonodavstvima zemalja EU; vođenje upravnog postupka po žalbama inspektora; izradu odgovora na poslaničko pitanje, pripremu priloga Odeljenja za izradu Informatora o radu ministarstva, godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pripremu priloga Odeljenja radi informisanja odbora Narodne skupštine o tromesečnom radu Ministarstva; preduzimanje aktivnosti od značaja za oblast poštanskih usluga u procesu evropskih integracija; pripremu stručnih mišljenja u vezi primene propisa iz delokruga Odeljenja; pripremu mišljenja na nacrte propisa drugih državnih organa; predlaganje mera i planova za unapređenje stanja poštanskih usluga, izradu informacija o problematici i stanju u oblasti poštanskog saobraćaja sa predlogom mera za razvoj; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Odeljenja; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u navedenoj oblasti, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.