Lista standarda interoperabilnosti

Pružanje boljih javnih usluga prilagođenih potrebama građana i privrednih subjekata iziskuje nesmetan protok informacija na nivou čitave državne uprave. To se može postići kroz interoperabilnost, koja predstavlja „sposobnost sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i poslovnih procesa koje podržavaju, da razmenjuju podatke i omoguće zajedničko korišćenje informacija i znanja“

U cilju uspostavljanja interoperabilnosti u javnom sektoru/javnoj administraciji u Republici Srbiji, na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 10. januara 2014. godine Zaključkom 05 Broj: 345 – 11418/2013, usvojen je Nacionalni okvir interoperabilnosti i određena Direkcija za elektronsku upravu za koordinatora aktivnosti koje se sprovode u vezi sa usvojenim Nacionalnim okvirom.

U tom cilju, Direkcija za elektronsku upravu u saradnji sa državnim institucijama/partnerima, sačinila je prvu verziju preporuka za primenu standarda interoperabilnosti, u javnom sektoru/javnoj administraciji u Republici Srbiji u oblasti tehničke interoperabilnosti, dokument pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti“v.1.0, objavljen 08. septembra 2014. godine, koji sadrži spisak preporučenih standarda sa njihovom kompletnom referencom.

Imajući u vidu da se interoperabilnost smatra ključnim segmentom za efikasno pružanje javnih usluga i predstavlja proces koji se periodično ažurira i nadograđuje, a standardi neprestano razvijaju, u skladu sa novim tehnološkim zahtevima, inovacijama i potrebama korisnika urađena je druga verzija dokumenta, pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti“ v.2.0 – Tehnička interoperabilnost, koja obuhvata ažuriranje predhodne verzije, usaglašena sa zahtevima i potrebama javnog sektora/javne administracije, novim nacionalnim zakonskim propisima (uzimajući u obzir i najnovije preporuke Evropske unije) i prilagođena tehnološkim novinama.

Listu standara tehničke interoperabilnosti / srpsku verziju v.2.0 možete skinuti: