Sektor za turizam


v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/3122-855

e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

U Sektoru za turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Zakona o turizmu i Strategije razvoja turizma Republike Srbije; praćenje i analizu sistemskih rešenja, pravne regulative i mera ekonomske politike na poslovanje turističke privrede i predlaganje odgovarajućih mera u cilju razvoja turizma; koordinaciju državnih organa i institucija u cilju sistemskog unapređenja razvoja turizma; praćenje trendova na međunarodnom turističkom tržištu i predlaganje mera u cilju usklađivanja domaće turističke ponude sa savremenim trendovima; predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga i jačanje konkurentnosti turističke ponude; realizaciju usvojenih master planova; predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;  analizu stanja, pojava i kretanja na turističkom tržištu po turističkim proizvodima i turističkim destinacijama; sprovođenje prvostepenog upravnog postupka kategorizacije u skladu sa Zakonom o turizmu; praćenje aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija; praćenje međunarodnih trendova  u upravljanju turističkim destinacijama; praćenje razvoja, predlaganje mera i realizacija aktivnosti na obrazovanju i obuci kadrova u turizmu, sa ciljem podsticanja zapošljavanja; davanje mišljenja na programe rada, izveštaje i druga akta javnih preduzeća i turističkih subjekata na koje Vlada daje saglasnost ili ih usvaja; usmeravanje i podsticanje razvoja turizma sprovođenjem programa i projekata za koje su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije; pripremu plana, praćenje izvršenja budžeta u delu koji se odnosi na Sektor; analizu predinvesticionih i investicionih projekata koji se tiču razvoja turizma; proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i proglašenje turističkog mesta; predlaganje i preduzimanje mera za razvoj i unapređenje međunarodne saradnje u turizmu; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; praćenje rada Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem mera podrške i predlaganje korektivnih mera; pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Sektora; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; pripremu i učestvovanje u usaglašavanju domaćih propisa sa propisima EU iz oblasti turizma; uporednu analizu zakona iz oblasti turizma i predlaganje unapređenja zakonodavne regulative u oblasti turizma; pripremu i davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti turizma; koordiniranje saradnje sa nadležnim organima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama;vršenje nadzora nad zakonitošću akata iz delokruga Sektora; dostavljanje podataka u Registar turizma, analiza podataka iz Registra turizma i drugih baza podataka drugih nadležnih organa; pripremu stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija-Ministarstvo, Sektor za turizam, stranka u postupku; sprovođenje prvostepenog postupka oduzimanja licenci turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja; kontrolu imovinsko-pravne dokumentacije u vezi sa realizacijom razvojnih projekata u oblasti turizma; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi, poslovi koji se odnose na: objedinjavanje svih podataka o pružaocima usluga smeštaja, kao i drugih podataka od značaja za turizam i ugostiteljstvo na jednom mestu; skraćivanje i smanjivanje broja i troškova administrativnih procedura;  unapređenje saradnje, koordinacije i razmene podataka nadležnih državnih institucija i organa; unapređenje efikasnosti sistema obračuna, naplate i kontrole plaćanja boravišne takse,  naplate i kontrole plaćanja pripadajućih poreza; smanjenje sive ekonomije i bespravnog rada (posebno fizičkih lica pružaoca usluga smeštaja i posledično povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava); unapređenje statističkog praćenja kretanja turista, sprovođenje aktivne marketing politike i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

        U Sektoru za turizam obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

 1. Odeljenje za upravljanje kvalitetom u turizmu;
 2. Odsek za unapređenje konkurentnosti u turizmu;
 3. Odsek za unapređenje kvaliteta turističke ponude;
 4. Odsek za razvoj turističkih proizvoda;
 5. Grupa za upravljanje turističkim destinacijama;
 6. Grupa za međunarodnu saradnju u turizmu;
 7. Grupa za pravne poslove u oblasti turizma.
 8. Grupa za centralno-informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu.

 

       

        U Odeljenju za upravljanje kvalitetom u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje, koordinaciju postupaka i donošenje rešenja u prvostepenom upravnom postupku za kategorizaciju predviđenim Zakonom o ugostiteljstvu i Zakonom o turizmu; učestvovanje u postupku izrade propisa koji se odnose na standarde kvaliteta u turizmu, davanje stručnih mišljenja, objašnjenja i uputstava koji se odnose na primenu standarda u turizmu; analiziranje i pripremu programa poboljšanja i razvoja smeštajnih kapaciteta, planiranje i sprovođenje potrebnih aktivnosti koje se odnose na polaganje ispita za turističke vodiče, pratioce i redare na skijalištima, uključujući donošenje uverenja o položenom stručnom ispitu i izradu legitimacija; praćenje razvoja, predlaganje i realizaciju mera i aktivnosti na edukaciji i obrazovanju kadrova u turizmu, predlaganje mera za poboljšanje sistema zapošljavanja u turizmu; evidentiranje i unos podatka preko CIS-a za kategorisane ugostiteljske objekte, vrste hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje, apartmansko naselje, pansion, kamp, lovačka vila i marina, dostavljanje potrebnih podatka u Registar turizma kao i analiza i predlaganje mera na osnovu dobijenih podataka iz CIS-a Registra turizma; praćenje stanja u turističkoj i ugostiteljskoj delatnosti i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih usluga, analizu i pripremu programa unapređenja i razvoja smeštajnih kapaciteta, sastavljanje kvartalnih izveštaja o stanju i promenama stanja kategorisanih za smeštaj po vrstama; koordinaciju saradnje sa nadležnim organima jedinica lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama (fakulteti i druge obrazovne institucije, privredne komore, poslovna i stručna udruženja) u cilju razmene informacija i iskustava iz oblasti unapređenja standarda i upravljanja kvalitetom u turizmu; pripremanje, koordinacija aktivnosti i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz delokruga nadležnosti; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma, pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti, kao i drugi poslovi ih ove oblasti.

 

        U Odseku za unapređenje konkurentnosti u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Strategije razvoja turizma Republike Srbije; realizovanje master planova; sprovođenje i praćenje ostvarivanja politike prostornog i regionalnog razvoja turizma; pružanje stručne pomoći i podsticanje donošenja planova iz oblasti turizma na lokalnom nivou; pružanje stručne podrške, pripremu dokumentacije, monitoring i kontrolu nad realizacijom programa i projekata razvoja i unapređenja turizma; analiziranje i pripremu mera za unapređenje investicionih aktivnosti i ulaganja u turizmu; pripremu predloga i koordiniranje saradnje sa nadležnim organima jedinica lokalne samouprave, privrednim i drugim subjektima vezane za zaštitu turističkih prostora i turističkih vrednosti, predlaganje mera za unapređenje suprastrukture i infrastrukture vezanih za razvoj turizma; predinvesticionu i investicionu analizu ponuđenih projekata suprastrukture i infrastrukture vezanih za razvoj turizma; sprovođenje aktivnosti kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava, analizu efekata sprovedenih mera u odnosu na postavljene ciljeve; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; predlaganje i sprovođenje mera za povećanje tržišne konkurentnosti turizma; izradu akata za rezervaciju prostora od značaja za turizam i utvrđivanje i proglašenje statusa turističkog prostora; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti. 

 

 

       U Odseku za unapređenje kvaliteta turističke ponude obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističke ponude; predinvesticionu i investicionu analizu ponuđenih projekata promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude, praćenje ulaganja države u razvoj turizma i analizu efikasnosti sa posebnim osvrtom na efekte ulaganja; saradnju sa drugim organima, organizacijama i institucijama (fakulteti i druge obrazovne institucije, privredne komore) i poslovnim i stručnim udruženjima u cilju razmene informacija i iskustava iz oblasti unapređenja kvaliteta turističke ponude; saradnju s nadležnim i drugim institucijama u izradi i implementaciji zajedničkih projekata i programa; stručnu podršku, pripremu dokumentacije, monitoring i kontrolu nad realizacijom programa unapređenja kvaliteta turističke ponude i razvojnih projekata; izvršavanje i praćenje izvršenja budžeta sa posebnim osvrtom na analizu troškova poslovanja i predloga mera za racionalizaciju i smanjenje; učestvovanje u pripremi predloga izrade budžeta; sastavljanje i realizaciju polugodišnjih, godišnjih i ostalih planova, sastavljanje polugodišnjih, godišnjih i drugih izveštaja o radu; utvrđivanje kvantitativnih i drugih ciljeva, pretpostavki i mera kratkoročnog razvoja turizma; davanje mišljenja na programe rada, izveštaje i druga akta javnih preduzeća i turističkih subjekata na koje Vlada daje saglasnost ili ih usvaja; sprovođenje aktivnosti kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

         U Odseku za razvoj turističkih proizvoda obavljaju se poslovi koji se odnose na:  koordinaciju izrade strateških dokumenata u skladu sa Zakonom o turizmu; izradu prezentacija o investicionim mogućnostima srpskog turističkog tržišta; praćenje i analiza stanja, razvoja, kretanja, trendova i pojava na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu po turističkim proizvodima; unapređenje međunarodnog i regionalnog položaja turizma Republike Srbije; saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama u Republici Srbiji i u zemljama regiona radi pružanja stručne pomoći u cilju kreiranja regionalnih turističkih proizvoda; praćenje i analiziranje karakteristika, kretanja, značaja i potencijala pojedinih turističkih tržišta i segmenata tražnje; analizu konkurentnosti domaće turističke privrede; praćenje tržišne konkurentnosti i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaganje mera za njeno poboljšanje; predlaganje mera u pravcu turističke valorizacije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara; učestvovanje u izradi i analizi planova, projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine u delu koji se odnosi na turizam; predlaganje mera za povezivanje sektora turizma i poljoprivrede; predlaganje i preduzimanje mera i aktivnosti na produženju turističke sezone; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti, pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

 

         U Grupi za upravljanje turističkim destinacijama obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Strategije razvoja turizma Republike Srbije; predlaganje programa mera za podsticanje razvoja turizma i konkurentnosti turističkih destinacija; predlaganje i sprovođenje mera za intenziviranje turističke ponude; praćenje aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija; praćenje međunarodnih trendova  u upravljanju turističkim destinacijama; praćenje ulaganja države u razvoj turizma i analizu efikasnosti sa posebnim osvrtom na efekte ulaganja; saradnju sa drugim organima, organizacijama i institucijama (fakulteti i druge obrazovne institucije, privredne komore) i poslovnim i stručnim udruženjima u cilju razmene informacija i iskustava iz oblasti razvoja turizma radi njegovog unapređenja; razvijanje i predlaganje različitih oblika podrške malom i srednjem preduzetništvu u turizmu na osnovu usvojenih strateških dokumenata Republike Srbije; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem mera podrške i predlaganje korektivnih mera.

 

 

U Grupi za međunarodnu saradnju u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, pregovaranje i zaključivanje bilateralnih sporazuma u oblasti turizma, izradu nacrta zakona o njihovom potvrđivanju i praćenje njihove primene u praksi; saradnju sa odgovarajućim institucijama, domaćim i međunarodnim, relevantnim za oblast bilateralnih sporazuma; saradnju sa predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i predstavnicima EU u cilju podsticanja razvoja turizma; praćenje rada međunarodne turističke organizacije i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; pripremu informacija, predloga, stavova i učestvovanje u pregovorima i zasedanjima odgovarajućih tela UNWTO; praćenje analiza efekata sprovođenja usvojenih konvencija UNWTO u praksi; praćenje i analiziranje stanja na međunarodnom turističkom tržištu; praćenje i učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na klimatske promene, energetsku efikasnost i održiv razvoj u delu koji se odnosi na turizam; praćenje i analiza uticaja turizma na smanjenje siromaštva i stopu nezaposlenosti; praćenje i analiza ostvarenja drugih ciljeva održivog razvoja UN u oblasti turizma; jačanje saradnje u okviru aktivnosti i tela Svetske turističke organizacije UN; praćenje implementacije Globalnog etičkog kodeksa UNWTO u javnom i privatnom sektoru i analiza efekata; pripremu stručno-analitičkih materijala o stanju u ovoj oblasti; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; praćenje plana za pristupanje Srbije EU u delu turizma (NPAA,SSP) i izveštaja međunarodnih organizacija i institucija o godišnjem napretku Srbije u oblasti turizma; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti

 

        U Grupi za pravne poslove u oblasti turizma obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Sektora; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; pripremu i učestvovanje u usaglašavanju domaćih propisa sa propisima EU iz oblasti turizma; uporednu analizu zakona iz oblasti turizma i predlaganje unapređenja zakonodavne regulative u oblasti turizma; pripremu i davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti turizma; koordiniranje saradnje sa nadležnim organima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama;vršenje nadzora nad zakonitošću akata iz delokruga Sektora; dostavljanje podataka u Registar turizma, analiza podataka iz Registra turizma i drugih baza podataka drugih nadležnih organa; pripremu stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija- Ministarstvo, Sektor za turizam, stranka u postupku;sprovođenje prvostepenog postupka oduzimanja licenci turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja; kontrolu imovinsko-pravne dokumentacije u vezi sa realizacijom razvojnih projekata u oblasti turizma; pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

          U Grupi  za centralno-informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: objedinjavanje svih podataka o pružaocima usluga smeštaja, kao i drugih podataka od značaja za turizam i ugostiteljstvo na jednom mestu; skraćivanje i smanjivanje broja i troškova administrativnih procedura;  unapređenje saradnje, koordinacije i razmene podataka nadležnih državnih institucija i organa; unapređenje efikasnosti sistema obračuna, naplate i kontrole plaćanja boravišne takse,  naplate i kontrole plaćanja pripadajućih poreza; smanjenje sive ekonomije i bespravnog rada (posebno fizičkih lica pružaoca usluga smeštaja i posledično povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava); unapređenje statističkog praćenja kretanja turista, sprovođenje aktivne marketing politike i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

Turistički vodiči i turistički pratioci

Kategorizacija

 • Hoteli, Garni hoteli, Apart hoteli, Moteli, Pansioni, Turistička naselja, Apartmanska naselja i specijalizacija hotela
 • Kampovi
 • Lovačke vile
 • Marine
 • Seoska turistička domaćinstva
 • Domaća radinost (soba, kuća i apartman)

Korisne informacije – turistički promet Srbija – Kategorizacija

Master planovi

Propisi

Redari na skijalištu

Kategorizacija turističkih mesta

Informacije za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

Informacija o evidencijama za lokalne samouprave i ugostitelje