Sektor za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije


pomoćnik ministra

Kontakt telefon:
011/2641-891

e-mail:

U Sektoru za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva; pružanje stručne podrške u pripremi planskih dokumenata iz delokruga Ministarstva; prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Ministarstva kroz pokazatelje učinka; analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju navedenih planskih dokumenata; uspostavljanje, održavanje i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole; pružanje stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole; koordinaciju razvojnog planiranja u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; upravljanje prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; koordinaciju poslova na prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; unapređenje uslova za elektronsku trgovinu i poslovanje u RS; saradnju sa privrednim subjektima i državnim institucijama sa ciljem podsticanja razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija; koordinaciju i unapređenje regulative, međunarodnu saradnju u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.''

           U Sektoru za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima;
  2. Grupa za planska dokumenta i podršku upravljanju;
  3. Odeljenje za razvoj Digitalne agende;

           U Odeljenju za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva;učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

      U Grupi za planska dokumenta i podršku upravljanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pružanje stručne podrške u pripremi planskih dokumenata iz delokruga Ministarstva; prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Ministarstva kroz pokazatelje učinka; analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju navedenih planskih dokumenata; uspostavljanje, održavanje i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole; pružanja stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

      U Odeljenju za razvoj Digitalne agende obavljaju se poslovi koji se odnose na  koordinaciju razvojnog planiranja u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; upravljanje prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; koordinaciju poslova na prioritetnim projektima u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva; unapređenje uslova za elektronsku trgovinu i poslovanje u RS; saradnju sa privrednim subjektima i državnim institucijama sa ciljem podsticanja razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija; koordinaciju i unapređenje regulative, međunarodnu saradnju u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

       U Odeljenju za razvoj Digitalne agende obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za planiranje projekata;
  2. Grupa za implementaciju i praćenje projekata;
  3. Grupa za poslovni razvoj u  oblasti Digitalne agende.

        U  Grupi za planiranje projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na  strateško planiranje i pripremu prioritetnih projekata, procenu potreba i planiranje projektnih aktivnosti u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

      U Grupi  za implementaciju i praćenje projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje realizacije projekata, implementaciju projekata, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

        U Grupi za poslovni razvoj u  oblasti Digitalne agende obavljaju se poslovi koji se odnose na koordinaciju razvojnog planiranja i unapređenje regulative u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva, unapređenje uslova za elektronsku trgovinu i poslovanje u RS, analizu potencijala za razvoj u Digitalnoj agendi i definisanje inicijalnih projektnih predloga, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.