Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije

Jasmin Hodžić
v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/361-8852

011/2642-119

Adresa:
Nemanjina 22-26, Beograd

email: trgovina@mtt.gov.rs

 

U Sektoru za trgovinu, usluge i politiku konkurencije obavljaju se poslovi koji se odnose na: funkcionisanje tržišta roba, ostvarivanje makroekonomske politike u oblasti cena; uticaj privrednih kretanja na tržište roba i usluga; snabdevenost tržišta i kretanje cena i odnosa ponude i tražnje; praćenje i analizu poslovanja i razvoj trgovine sa predlozima mera za stabilizaciju kretanja na tržištu; predlaganje sistemskih rešenja o posebnim dažbinama pri uvozu, pre svega poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prelevmani); pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje i primenu donetih propisa iz delokruga Sektora; privlačenje domaćeg i stranog kapitala u sektor trgovine i usluga, podsticanje izvoza, izgradnju i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije; sprovođenje utvrđene ekonomske politike u oblasti cena; praćenje i analiziranje kretanja cena proizvoda i usluga, pre svega javnih preduzeća, analiziranje kretanja kupovne moći i životnog standarda stanovništva; predlaganje mera tekuće ekonomske politike, kojima se utiče na stabilnost cena; predlaganje privremenih mera u slučajevima postojanja poremećaja, kada se ograničava slobodno obrazovanje cena; praćenje i analizu stanja u oblasti konkurencije; izradu stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti  za unapređenje konkurencije i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije, kao  i drugi poslovi iz ove oblasti.   

           U Odeljenju za trgovinu i razvoj konkurencije obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateški razvoj tržišta i trgovine; praćenje tokova u trgovini i zaštitu konkurencije; iz­u­ča­va­nje i pra­će­nje stanja i razvoja tržišta i tr­go­vin­ske mre­že; uspostavljanje baze podataka o tržištu i trgovinskom sektoru; izradu ana­li­za, pred­lo­ga i mo­de­la za efi­ka­sni­je upra­vlja­nje i planira­nje raz­vo­jem tr­go­vi­ne; ini­ci­ra­nje stra­te­ških is­tra­ži­va­nja; pred­la­ganje smer­ni­ca za spro­vo­đe­nje strateški definisanih prioriteta; praćenje  prometa roba i usluga u Republici Srbiji, predlaganje mera otklanjanja poremećaja na tržištu; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; primenu donetih propisa i nadzor nad njihovim sprovođenjem; odgovaranje na pismene predstavke tržišnih subjekata i građana i davanje zakonskih objašnjenja; predlaganje privremenih mera u slučajevima postojanja poremećaja u proizvodnji i prometu proizvoda i usluga čije se cene obrazuju slobodno; sprečavanje pojava nelojalne konkurencije, zloupotrebe monopolskog položaja, dampinškog ponašanja i špekulativnih radnji; podsticanje i kordinaciju procesa koji su u funkciji razvoja sektora trgovine u Republici Srbiji; unapređenje konkurentnosti sektora trgovine, privlačenje domaćeg i stranog kapitala u sektor trgovine, podsticanje izvoza, unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom u domenu trgovine; izradu stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti za unapređenje konkurencije; praćenje, analiziranje i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije; izradu studija, analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti trgovine i zaštite konkurencije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

           U Sektoru za trgovinu, usluge i politiku konkurencije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Odeljenje za trgovinu i razvoj konkurencije;
  2. Grupa za cene;
  3. Grupa za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije.

 

1. Odeljenje za trgovinu i razvoj konkurencije

U Odeljenju za trgovinu i razvoj konkurencije obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateški razvoj tržišta i trgovine; praćenje tokova u trgovini i zaštitu konkurencije; iz­u­ča­va­nje i pra­će­nje stanja i razvoja tržišta i tr­go­vin­ske mre­že; uspostavljanje baze podataka o tržištu i trgovinskom sektoru; izradu ana­li­za, pred­lo­ga i mo­de­la za efi­ka­sni­je upra­vlja­nje i planira­nje raz­vo­jem tr­go­vi­ne; ini­ci­ra­nje stra­te­ških is­tra­ži­va­nja; pred­la­ganje smer­ni­ca za spro­vo­đe­nje strateški definisanih prioriteta; praćenje  prometa roba i usluga u Republici Srbiji, predlaganje mera otklanjanja poremećaja na tržištu; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti trgovine i zaštite konkurencije; primenu donetih propisa i nadzor nad njihovim sprovođenjem; odgovaranje na pismene predstavke tržišnih subjekata i građana i davanje zakonskih objašnjenja; predlaganje privremenih mera u slučajevima postojanja poremećaja u proizvodnji i prometu proizvoda i usluga čije se cene obrazuju slobodno; sprečavanje pojava nelojalne konkurencije, zloupotrebe monopolskog položaja, dampinškog ponašanja i špekulativnih radnji; podsticanje i kordinaciju procesa koji su u funkciji razvoja sektora trgovine u Republici Srbiji; unapređenje konkurentnosti sektora trgovine, privlačenje domaćeg i stranog kapitala u sektor trgovine, podsticanje izvoza, unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom u domenu trgovine; izradu stručnih osnova za definisanje mera i aktivnosti za unapređenje konkurencije; praćenje, analiziranje i predlaganje mera za intenziviranje primene evropskih standarda u oblasti zaštite konkurencije; izradu studija, analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti trgovine i zaštite konkurencije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

2. Grupa za cene

U Grupi za cene obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje utvrđene ekonomske politike u oblasti cena; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti cena i praćenje primene donetih propisa; praćenje i analiziranje kretanja ukupnog stanja i cena na tržištu proizvoda i usluga, pre svega proizvoda bitnih za životni standard stanovništva i usluga javnih preduzeća, te njihov uticaj na ostvarivanje inflacije i očuvanje životnog standarda stanovništva; analiziranje kretanja kupovne moći i životnog standarda stanovništva; predlaganje mera tekuće ekonomske politike, kojima se utiče na stabilnost cena; utvrđivanje kriterijuma, odnosno elemenata obrazovanja cena proizvoda i usluga čiji je način obrazovanja cena utvrđen posebnim propisom; procenu kretanja cena; praćenje i analiziranje kretanja cena i nivoa cena roba i usluga na domaćem i svetskom tržištu i sagledavanje cenovne konkurentnosti; praćenje uticaja troškova proizvodnje na cene i sagledavanje dejstva cena na ekonomski položaj preduzeća, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

3. Grupa za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije

U Grupi za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije obavljaju se poslovi koji se odnose na podsticanje i koordinaciju procesa razvoja sektora usluga i nacionalnog brenda Srbije, afirmaciju evropskih standarda poslovanja u sektoru usluga, stvaranje povoljnog ekonomskog i društvenog ambijenta za razvoj i intenzivnu primenu brendinga u Republici Srbiji i informisanje javnosti i podizanje nivoa svesti o značaju usluga i nacionalnog brenda Srbije; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti usluga i brendinga i praćenje primene donetih propisa; vođenje Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i sprovođenje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti; unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom u domenu razvoja usluga i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije; definisanje strateškog okvira za razvoj nacionalnog brenda Srbije i odgovarajućih mera za implementaciju i obezbeđenje povoljne pozicije nacionalnog brenda Srbije u svetu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.