Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

Olivera Jocić

v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/2642-114

e-mail: olivera.jocic@mtt.gov.rs

U Sektoru za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO, praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u ovoj organizaciji; implementaciju sporazuma iz obuhvata STO kroz koordinaciju aktivnosti pojedinih ministarstava nadležnih za određene oblasti; izradu notifikacija STO po pojedinim sporazumima u saradnji sa pomenutim ministarstvima; koordiniranje i učestvovanje u svim redovnim aktivnostima STO i u narednim rundama multilateralnih trgovinskih pregovora; pripremanje i usaglašavanje pregovaračkih stavova koje Republika Srbija zastupa u STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i novim predlozima; saradnja sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EU kroz primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, rukovođenje i koordinacija aktivnosti u okviru pregovora o pristupanju EU u oblasti Pregovaračkog poglavlja 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom'', saradnja sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU, kao i nadležnim direktoratima Evropske komisije; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EFTA kroz sprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u Sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA i drugim ekonomskim organizacijama iz sistema UN i regionalnim i subregionalnim organizacijama, sporazumima i inicijativama, kao i koordinaciju pripreme za zaključivanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihovo izvršavanje; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru na Zapadnom Balkanu (ZB6); praćenje zaključivanja i realizacije odgovarajućih sporazuma sa EU, EFTA, CEFTA; usklađivanje privrednih i trgovinskih propisa sa standardima STO i EU; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju (RCC), Investicionim komitetom jugoistočne Evrope-CEI, Regionalnim savetom za saradnju (RCC) – Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee), Centralnom Evropskom inicijativom-CEI i drugim sporazumima i inicijativama u cilju obaveštavanja o izvršavanju obaveza Republike Srbije, kao i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; utvrđivanje principa i strategije politike i režima spoljne trgovine; usklađivanje politike i režima spoljne trgovine sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast; instrumente za unapređenje izvoza robe i usluga; robni režim, mehanizme za njegovo sprovođenje i posebne i složene oblike spoljno trgovinskog poslovanja; instrumente kojima se obavlja zaštita domaćeg tržišta od prekomernog, subvencionisanog uvoza i uvoza po damping cenama; pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje, kao i drugih pojedinačnih i opštih akata koje donosi Vlada; vođenje upravnih postupaka i preduzimanje drugih upravnih radnji; koordiniranje rada međuresorskih komisija za implementaciju spoljnotrgovinskih mera, koordiniranje procesom usaglašavanja sa pravilima STO, procedure izdavanja dozvola i ostalih dokumenata vezanih za izvoz i uvoz robe na nivou Vlade, učešće u međunarodnim i međuresorskim radnim telima za usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristup međunarodnim organizacijama; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa privrednim društvima, organima i organizacijama u cilju unapređenja spoljnotrgovinskog poslovanja; učešće u radu na izradi regulative iz nadležnosti drugih resora koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje; pripremu informacija za razgovore državnih i političkih predstavnika sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inicijativa; praćenje i analiziranje robne razmene, industrijske i tehnološke saradnje i drugih oblika trgovinske saradnje; donošenja mera za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje izvoza i unapređenje konkurentnosti domaće privrede; pregovaranje i zaključivanje međunarodnih trgovinskih ugovora i praćenje njihove realizacije; stručnu podršku u postupku zaključivanja međunarodnih sporazuma; učešće u aktivnostima realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Nacionalnog programa integracija u EU i pristupanja STO; učešće u pripremi i predlaganju programa i projekata iz predpristupnih fondova i drugih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći; kreiranje i sprovođenje politike spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama Republike Srbije; pokretanje inicijative i učešće u izradi zakona i drugih propisa iz delokruga poslova spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); saradnju sa drugim organima državne uprave i učešće u radu međuresorskih radnih tela za sprovođenje i usaglašavanje propisa u oblasti naoružanja vojne opreme i robe dvostruke namene sa normama međunarodnog zakonodavstva i uslovima pristupanja međunarodnim organizacijama i međunarodnim kontrolnim režimima; izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola i ostalih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; vođenje registra lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom; vođenje evidencija i formiranje baze podataka o primljenim zahtevima i izdatim dozvolama i drugim dokumentima; izradu Godišnjeg izveštaja o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa; izradu godišnjih izveštaja u skladu sa međunarodnim obavezama i zahtevima međunarodnih organizacija (UN, OEBS) i drugih institucija koje se bave kontrolom izvoza naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene; pripremu propisa u oblasti zabrane izvoza i uvoza robe koja može biti upotrebljena za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, radi usklađivanja sa međunarodnim zakonodavstvom; izdavanje dozvola za izvoz i uvoz ove robe,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.“

 

          U Sektoru za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju;
  2. Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA);
  3. Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama;
  4. Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite;
  5. Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom.

1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju

U Grupi za Svetsku trgovinsku organizaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO; praćenje rada ove međunarodne trgovinske organizacije i staranje o izvršenju obaveza  iz članstva u STO; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom; pripremu analiza, informacija, predloga stavova i učestvovanje u pregovorima i zasedanjima odgovarajućih tela STO; priprema materijala o sistemu i kretanju spoljne trgovine Republike Srbije koji se dostavljaju STO (notifikacija) po pojedinim sporazumima i u saradnji sa nadležnim ministarstvima; praćenje i analiziranje pravne regulative radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i njihove primene u cilju harmonizacije sa pravilima STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i sa novim predlozima; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima; učešće u radu redovnih tela STO, ministarskim zesedanjima kao i na međunarodnim skupovima u oblasti međunarodne trgovine i pravila STO; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; saradnja sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

2. Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

U Grupi za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) obavljaju se poslovi koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju aktivnosti u okviru Pregovaračke grupe 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, vođenje pregovora o pristupanju EU u oblasti poglavlja 30 i saradnju sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU; učešće i praćenje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU iz delokruga Sektora;  komunikaciju sa Koordinacionim telom za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i nadležnim direktoratima Evropske komisije; saradnju sa drugim organima i organizacijama, predstavnicima privrede, Misijom Republike Srbije pri EU u Briselu, pripremu priloga za Nacionalni program za usvajanje propisa Evropske unije – NPAA i koordiniciju izrade priloga za NPAA, pripremu priloga za izradu Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije, stručnu redakturu prevoda propisa Evropske unije u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, pripremu materijala i učešće u radu Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje; praćenje primene i sprovođenje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; učešće u radu Mešovitog komiteta sa EFTA zemljama, praćenje privredne i trgovinske saradnje sa zemljama EFTA; saradnju sa Sekretarijatom EFTA u Ženevi, pripremu informacija i izveštaja o efektima zaključenih međunarodnih sporazuma; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa procesom prudruživanja EU, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.   

3. Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativamaorganizacijama i inicijativama

U Grupi za saradnju sa CEFTA,  međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sporazumima i regionalnim inicijativama, i to: Sporazum o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA,; Centralno Evropska inicijativa /CEI/, Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija /UNECE/, Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju /UNCTAD/, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj /OECD/,  Regionalni savet za saradnju /RCC/, Inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi /SECI/, Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju /BSEC/ i druge regionalne organizacije i inicijative; primenu sporazuma CEFTA; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju /RCC/ - Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee) i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru u okviru Zapadnog Balkana (ZB6); saradnja sa organizacijama koje okupljaju strane ulagače u Republici Srbiji; organizacija i praćenje analize poslovnog okruženja i analize ekonomskih aspekata stranih ulaganja; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima; kao i drugi poslovi iz ove oblasti; pripremu informacija, platformi za pregovora sa navedenim organizacijama i zaključivanje sporazuma o saradnji ili učešću u tim organizacijama; učestvovanje u pregovorima i na zasedanjima odgovarajućih tela CEFTA i drugih organizacija; praćenje realizacije postignutih sporazuma; razvoj trgovinskih odnosa i predlaganje mera za njihovo poboljšanje, organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa aktivnostima u okviru CEFTA, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

4. Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite

U Grupi za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite obavljaju se poslovi koji se odnose na: učešće u zakonodavno-pravnim poslovima u vezi sa pripremom i izradom materijala, nacrta zakona i drugih propisa kojima se uređuje režim spoljne trgovine, uslovi prometa roba i usluga sa inostranstvom, poslovanje privrednih društava i drugih pravnih lica u cilju primene pravila i principa STO i regulative EU; rad međuresorskog Vladinog tela za usaglašavanje propisa sa pravilima i principima međunarodne trgovine u oblasti sistema izdavanja uvoznih i izvoznih dozvola i drugih administrativnih procedura koje prethode izvozu, uvozu, odnosno tranzitu robe; predlaganje  propisa u oblasti mere zaštite; prikupljanje i analizu parametara vezanih za povećanje uvoza, promene u nivou cena, prodaje, proizvodnje, produktivnosti, stepena iskorišćenosti kapaciteta, profita, gubitaka, zaposlenosti u cilju ispitivanja, predlaganja i sprovođenja odnosno uvođenja privremenih i definitivnih antidampinških mera, kompenzatornih mera i mera zaštite od prekomernog uvoza, odnosno otpočinjanja i vođenja postupka ispitivanja  kao i preispitivanja uvedenih mera u cilju njihove dalje primene, produženja ili eventualnog ukidanja; usaglašavanje domaćih propisa sa međunarodnim sporazumima (STO i EU) kojima su regulisane antidampinške mere, kompenzatorne mere i mere zaštite od prekomernog uvoza; koordinaciju i praćenje izmena i dopuna pravne regulative iz ove oblasti u skladu sa Nacionalnim programom integracija, praćenje odluka Evropskog saveta i komisija koje se odnose na pojedinačne slučajeve odnosno zemlje i robe; pripremu odgovora, tumačenja i mišljenja o propisima koji su u nadležnosti Sektora,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

5. Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

U Odeljenju za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, obavljaju se poslovi koji se odnose na: pružanje stručne podrške u postupku zaključivanja međunarodnih sporazuma; pregovaranje i zaključivanje međunarodnih trgovinskih sporazuma i ugovora i praćenje njihove relizacije u praksi; kreiranje i sprovođenje politike spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama Republike Srbije; pokretanje inicijative i  izrada zakona i drugih propisa iz delokruga spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); saradnju sa drugim organima državne uprave i učešće u radu međuresorskih radnih tela za sprovođenje i usaglašavanje propisa u oblasti naoružanja vojne opreme i robe dvostruke namene sa normama međunarodnog zakonodavstva i uslovima za pristupanje međunarodnim organizacijama i međunarodnim kontrolnim režimima; izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola i ostalih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; vođenje registra lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom; vođenje evidencija i formiranje baze podataka o primljenim zahtevima i izdatim dozvolama i drugim dokumentima; izradu Godišnjeg izveštaja o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa; izradu godišnjih izveštaja u skladu sa međunarodnim obavezama i zahtevima međunarodnih organizacija (UN, OEBS) i stranih institucija koje se bave kontrolom trgovine  naoružanjem, vojnom opremom  i robom dvostruke namene; pripremu propisa u oblasti zabrane izvoza i uvoza robe koja može biti upotrebljena za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, radi  usklađivanja sa međunarodnim zakonodavstvom; izdavanje dozvola za izvoz i uvoz ove robe,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.