Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju


v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/361-3404

e-mail:bilaterala@mtt.gov.rs

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje i razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa; pripremanje za zaključivanje, izradu dokumenata i izvršenje bilateralnih ekonomskih i trgovinskih sporazuma, sporazuma o slobodnoj trgovini, protokola i memoranduma; izradu informacija, platformi i podsetnika za bilateralne susrete, pregovore i razgovore sa stranim državnim predstavnicima, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje bilateralne ekonomske saradnje; predlaganje i izvršavanje mera za unapređenje i podsticanje bilateralne ekonomske saradnje; iznalaženje rešenja za probleme u bilateralnoj saradnji sa institucijama ili privrednim subjektima dve strane; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju, kao što su komiteti, komisije, radne grupe, poslovni saveti i drugi; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa bilateralnom ekonomskom saradnjom; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje i analizu ukupne trgovinske i investicione saradnje sa svetom; praćenje i analizu globalnih trendova u svetskim investicionim tokovima i međunarodnoj trgovini u cilju sagledavanja uloge Srbije; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa svetom; pružanje stručne podrške izvoznicima i stranim ulagačima u komunikaciji sa državnim organima; pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje;
  2. Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju;
  3. Grupa za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope;
  4. Grupa za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku;
  5. Grupa za pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom.

1. Odsek za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje

U Odseku za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma, protokola i memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa tim zemljama; praćenje realizacije zaključenih sporazuma, protokola i memoranduma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku  saradnju; pripremanje informacija i platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

2. Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, istočnu i jugoistočnu Aziju

U Odseku za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; rukovođenje i koordinaciju priprema, kao i učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i po sporazumima o slobodnoj trgovini; analiziranje i praćenje rezultata realizacije navedenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju sa ovim zemljama; pripremanje informacija i platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

3. Grupa za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope

U Grupi za susedne zemlje i zemlje centralne Evrope obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Grupe; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i priprema poseta državnih i privrednih delegacija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

4. Grupa za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku

U Grupi za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma, protokola i memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa tim zemljama; praćenje  realizacije zaključenih sporazuma, protokola i memoranduma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaje sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje stručne podrške izvoznicima za izlazak na tržišta tih zemalja; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa sa poslovima iz delokruga Grupe; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izrada planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

5. Grupa za pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom

U Grupi za pripremu i organizovanje međunarodnih izložbi i promotivne aktivnosti na unapređivanju ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje Republike Srbije sa pojedinim zemljama, sprovođenje analiza i organizaciju poslova pružanja stručne pomoći izvoznicima i stranim ulagačima, koordinaciju saradnje i saradnju sa nadležnim ministarstvima i institucijama, pripremu i sprovođenje odluke o učešću Republike Srbije na međunarodnim EXPO i ostalim izložbama i promocijama potencijala Republike Srbije; predlaganje, pripremu i sprovođenje procedura za imenovanje Generalnog komesara međunarodne izložbe; predlaganje, pripremu i sprovođenje procedura za potpisivanje ugovora između Republike Srbije i nadležnih institucija zemalja domaćina međunarodne izložbe; priprema neophodne dokumentacije za sprovođenje procedure za osnivanje privremenog subjekta/entiteta na teritoriji zemlje domaćina međunarodne izložbe i ostalim izložbama; priprema dokumentacije i sprovođenje procedure za izbor idejnog rešenja i realizacije izabranog projekta učešća Republike Srbije na međunarodnoj izložbi i ostalim izložbama; priprema i sprovođenje procedure za podnošenje Izveštaja o učešću Republike Srbije na međunarodnoj izložbi i ostalim izložbama, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.