Nadležnosti ministarstva

Nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

U oblasti trgovine nadležnosti ministarstva su:

– funkcionisanje tržišta
– strategija i politika razvoja trgovine
– unutrašnja trgovina
– promet robe i usluga
– praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera
– predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
– iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja
– kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji, prometu i kontroli usluga
– kontrola merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda
– snabdevenost tržišta i cene
– sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije
– zaštita potrošača
– osnivanje i rad robnih rezervi i berzanskih posrednika
– inspekcijski nadzor u oblasti trgovine
– drugi poslovi određeni zakonom

U oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom nadležnosti ministarstva su:

– unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom
– predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom
– praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj
– učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom
– predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa njihovim radom
– kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini
– harmonizacija spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihova implementacija
– promet roba, usluga i prava industrijske svojine
– posebni oblici spoljnotrgovinskog poslovanja
– spoljna trgovina i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe) uz saglasnost Ministarstva odbrane
– zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma
– propisi u oblasti stranih ulaganja, koncesija i javno-privatnog patnerstva
– pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i priprema zakona o njihovom potvrđivanju
– unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje
– praćenje saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija
– drugi poslovi određeni zakonom

U oblasti turizma nadležnosti ministarstva su:

– strategija i politika razvoja turizma
– integralno planiranje razvoja turizma i komplamentarnih delatnosti
– razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam
– kategorizacija turističkih mesta
– sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma
– promocija turizma u zemlji i inostranstvu
– takse, naknade i penali u turizmu
– imovinsko-pravni poslovi u turizmu
– unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda
– istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema
– uslovi i način obavljanja delatnosti turističkih agencija
– ugostiteljska delatnost
– nautička delatnost
– lovno-turistička delatnost
– pružanje usluga u turizmu
– uređenje, održavanje i opremanje  javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu
– uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima
– inspekcijski nadzor u oblasti turizma

U oblasti telekomunikacija nadležnosti ministarstva su:

– oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
– uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
– inspekcijski nadzor
– utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
– organizovanje finansijske i tehničke kontrole
– međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
– mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
– utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija
– odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija
– utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori
– drugi poslovi određeni zakonom

U oblasti informacionog društva nadležnosti ministarstva su:

– predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva
– priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja
– priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija
– primenu informaciono-komunikacionih tehnologija
– razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture
– razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže
– zaštita podataka i informaciona bezbednost
– međunarodni poslovi u oblasti informacionog društva
– pružanje informacionih usluga
– stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekta iz delokruga tog ministarstva koji s finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći
– drugi poslovi određeni zakonom