Javne nabavke

Aplikacijski plan jn 2022 Izmena 7

Aplikacijski plan jn 2022 Izmena 6

Izmena 5 javnih nabavki aplikacijski

Izmena plana javnih nabavki

Održavanje softvera NEPRO+ za potrebe tržišne inspekcije

JN O 37/2022 Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora tržišne inspekcije (po partima).

Usluge štampanja i prateće usluge- JN O36/2022

Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja- JN 035/2022

Usluge standardizacije tekstova za objavu u obliku projekta digitalizacija turističke pounude Srbije- JN O18/2022

JN O 31/2022 - Usluge održavanja infrastrukture (dizeč agregat, INROW jedinice i UPS uređaji) u server sali ministarstva

Stručni nadzor u vezi sa izrdnjom napredne komnikacione infrastrukture, kao i bežične infrastrukture na fakultetima i institucijama u Republici Srbiji, JN O-33/2022

Stručni nadzor u vezi sa projektom digitlizacija turističke ponude Srbije JN032/2022

Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti informacione bezbednosti- JN 034/2022

Usluge održavanja NextBiz softvera (JN P-29/2022)

JN O 30/2022 Izrada sa postavljanjem turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

JN O -27/2022 - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju marine Veliko Gradište

JN O -26/2022 - Nabavka usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

JN O -23/2022 - Održavanje softvera INES+ za potrebe tržišne inspekcije

Javnu nabavka usluga – JN O 25/2022 Usluge uzorkovanja, analize i izveštaja o usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, ponovljeni postupak

JN O-5/2022 – Održavanje softvera za praćenje realizacije aktivnosti upravljanja dokumentacijom na projektima ministarstva

JN O-21/2022 – Servisiranje službenih vozila za Sektor turističke inspekcije (po partijama)

JN O - 22/2022 -Održavanje softvera za realizaciju multifunkcionalnih projekata i proširenje za modul za evidenciju opreme na projektnim lokacijama

JN O - 4/2022 - Nabavka licenci za GIS softver

Javni poziv za javnu nabavku dobara – nabavka napredne komunikacione infrastrukture, kao i eduroam bežične infrastrukture na fakultetima i institutima u Republici Srbiji JN O 12/2022

Nabavka auto guma za službena vozila sa pratećom uslogom demontaže, montaže i balansiranja- JN O16/2022

Nabavka avio karata za potrebe ministarstva

JN O 14/2022 Usluge uzorkovanja, analize i izveštaja o usaglašenosti i bezbednosti proizvoda

JN O-10/2022 – Servisiranje službenih vozila kod ovlašećenih servisera (po partijama)

JN O-15/2022 Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama).

Javni – Nabavka licenci za softvere za automatsko prikupljanje, pretragu i analizu podataka na internetu, JN O-13/2022

Javni poziv – Servisiranje službenih vozila (po partijama), Partija 1 - Mazde, JN O-11/2022

Javna nabavka - O 6/2022 - Nabavka opreme za Data centar

Javna nabavka usluga – JN O-10/2022 Servisiranje službenih vozila kod ovlašćenih servisera po partijama

Javna nabavka - usluge od poverenja za potrebe prevođenja ministarstva po parijama

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke usluge- servisiranje službenih vozila po partijama- JN O3/22

JN O-1/2022 Izrada saobraćajnog projekta za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije

Javna nabavka usluga – JN O-2/2022 Prevoz delegacija za potrebe ministarstva