Uže unutrašnje jedinice jedinice izvan sastava sektora i sekretarijata

GRUPA ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK I UPRAVNO -PRAVNE POSLOVE

        U Grupi za drugostepeni postupak i upravno-pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje konačnih rešenja po žalbama izjavljenim na rešenja tržišnih i turističkih inspektora i pripremanje nacrta odgovora na tužbe kojim se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom protiv ovih akata; pripremanje stručnih izjašnjenja na tužbe, sudske odluke, redovne i vanredne pravne lekove i odluke donete u izvršnim postupcima koji proističu iz postupka inspekcijskog nadzora tržišne inspekcije i postupaka povodom imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ za Državno pravobranilaštvo, nadležne sudove i druge organe i iniciranje tužbi radi ostvarivanja potraživanja Ministarstva iz tih postupaka; praćenje i analiza primene propisa iz oblasti gde inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.         

 

 

 

GRUPA ZA INTERNU REVIZIJU

U Grupi za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateško godišnje i operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije; proveru primene zakona i proveru poštovanja pravila interne kontrole; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva; uspostavljanje saradnje sa centralnom jedinicom za harmonizaciju ministarstva nadležnog za poslove finansija i eksternom revizijom; kontrolu upravljanja sredstvima iz EU; vršenje poslova neophodnih za ostvarivanje sigurnosti u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, u skladu sa međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji i kodeksom strukovne etike internih revizora, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.