Korisne informacije i obaveštenja po ZUP-u

„CHRISTIAN TOUR d.o.o. Beograd-Vračar”

SNEŽANA TRUJIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA SPORT TRIM TRAVEL BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

DRUŠTVO ZA TURIZAM I SAOBRAĆAJ NATIONAL TRAVEL D.O.O. NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

BALKAN CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

TRAVEL TO BALKANS d.o.o. Beograd-Savski venac

VICTORY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Rešenje o oduzimanju licence BALKAN SAFARI HOLIDAYS DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC - U LIKVIDACIJI

Zaključak o pokretanju postupka oduzimanje licence i zahtev za izjašnjenje Društvo za turizam i saobraćaj NATIONAL TRAVEL d.o.o. Novi Sad

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM SKY CENTER DOO NIŠ – U LIKVIDACIJI

BALKAN CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Objavljeno 27.06.2022 godine

Akt za izjašnjenje i Zaključak o pokretanju postupka za oduzimanje licence privrednim subjektima: 9.5.2022

Informacija o podnošenju zahteva za preduzimanje mera zaštite prava intelektualne svojine

Javno saopštavanje po ZUP-u

Ostala rešenja i zaključke možete pronaći na starom sajtu

 

Vodič za e-trgovce

Kako da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji

Informacije o KEP za trgovinu van prodajnog objekta

U skladu sa članom 37. Zakona o trgovini, trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Evidencija mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno u trgovini van prodajnog objekta, na mestu koje se prijavi ministarstvu.

Trgovac koji obavlja trgovinu van prodajnog objekta prijavljuje mesto na kojem se vodi Knjiga evidencije ministarstvu nadležnom za poslove trgovine na propisanom obrascu na mejl adresu: kep@mtt.gov.rs

U skladu sa članom 9. Pravilnika o evidenciji prometa (Pravilnik je već stupio na snagu, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine), prijava se vrši na posebnom obrascu za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije.

Obrazac sadrži:
1) poslovno ime i adresu trgovca;
2) adresu na kojoj se vodi Knjiga evidencije,
3) datum početka obavljanja trgovine van prodajnog objekta,
4) ime i prezime, broj telefona i adresu elektronske pošte kontakt osobe.

Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencija je odštampan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni deo a možete ga preuzeti na sajtu Ministarstva Doneti na osnovu Zakona o trgovini

Trgovac je dužan da prijavi Ministarstvu svaku promenu podataka iz stava 3. člana 9. ovog Pravilnika.

U skladu sa članom 3. Pravilnika o evidenciji prometa, trgovac koji obavlja trgovinu na malo van prodajnog objekta Knjigu evidencije vodi na nivou celokupnog svog prometa u trgovini van prodajnog objekta.

 

PROPISANE TARIFE republičkih administrativnih taksi od 1. juna 2013. godine (Sektor tržišne inspekcije)


IZVOD iz metodologije izrade potrošačke korpe

Postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija


STUDIJA o mogućnostima iskorišćenja digitalne dividende

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo studiju pod nazivom Mogućnosti iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji.

Studija obuhvata osnovne karakteristike RS u oblasti elektronskih komunikacija, pregled razvoja digitalne televizije i mobilnih širokopojasnih sistema sa posebnim osvrtom na interese i potrebe korisnika i pružaoca audiovizuelnih i mobilnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i preporuke koje se odnose na korišćenje ovog dela spektra u RS. Takođe, ova studija sadrži i osnovne podatke o iskorišćenju digitalne dividende u evropskim državama, a naročito o načinu na koji je digitalna dividenda dodeljena i finansijskim sredstvima koja su dobijena od prodaje ovog dela radio-frekvencijskog spektra.

Digitalna dividenda je deo radio-frekvencijskog spektra koji se oslobađa po prelasku na digitalno emitovanje televizijskog programa. Ovaj deo spektra ima izuzetan potencijal za iskorišćenje od strane širokopojasnih sistema. Nakon završeta procesa digitalizacije, digitalna dividenda će putem javnog tendera biti data na korišćenje mobilnim telekomunikacionim operatorima.

Korišćenjem digitalne dividende za mobilni širokopojasni pristup omogućiće se građanima u ruralnim područjima pristup Internetu, dok se za korisnike mobilnog Interneta u urbanim područjima pruža mogućnost bržeg interneta. Na ovaj način, građanima se obezbeđuje pristup informacijama i sadržaju bilo kada, bilo gde i na bilo kom uređaju.

Prema različitim studijama koje su sprovedene u prethodnim godinama u svetu, utvrđeno je da povećanje broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu direktno utiče na povećanje bruto društvenog proizvoda. Osim toga, činjenica da BDP i zapošljavanje paralelno rastu, ukazuje na to da širokopojasni pristup ima značajan uticaj na porast poslovanja i generiše stabilan ekonomski razvoj.


VODIČ za kupovinu preko Interneta

Ilustrovani vodič za kupovinu preko Interneta

SMERNICE za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koji vrše delatnost posredovanja u prometu nepokretnosti

Sporazum o određivanju lica za obavljanje poslova bezbednosti zdravlja na radu

ePoslovanje - Praktični vodič za MSP i preduzetnike