ICT PSP

Program za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija (ICT Policy Support Programme – ICT PSP) posebni program Evropske unije i jedan je od tri posebna programa Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), koji traje od 2007. do 2013. godine.

ICT PSP je usmeren na podsticanje efikasnog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija od strane građana, javnog sektora, državne administracije i privrednih subjekata. Osnovni cilj Programa je podsticanje inovacija i konkurentnosti kroz široku primenu IKT-a u privrednom i javnom sektoru. Primena IKT-a u industriji, malim i srednjim preduzećima rezultira kreiranjem novih proizvoda i usluga, dok primena IKT-a u državnoj administraciji rezultira efikasnijom i kvalitetnijom administracijom, kako za privredu tako i za građane.

Republika Srbija je pristupila Programu 23. oktobra 2009. godine, kada je potpisan Memorandum o saglasnosti za pristupanje Programu. U ime Vlade Republike Srbije, Memorandum je potpisala Jasna Matić, Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, a ispred Evropske komisije Vivijen Reding, tadašnja Komesarka za informaciono društvo i medije. Potpisivanjem Memoranduma, Republika Srbija je postala punopravni član Programa od 2010. godine, što znači da će sva zainteresovana i relevantna pravna lica iz Republike Srbije, moći, pod potpuno istim uslovima kao zemlje članice EU, da učestvuju u Programu i podnose predloge projekata.

Okvirni program za konkurentnost i inovativnosti (CIP) i ICT PSP, kao jedan od posebnih programa, usmereni su pre svega na jačanje malih i srednjih preduzeća, tako da je njihovo učešće posebno ohrabreno. Cilj ICT PSP je da podrži i dopuni nacionalne, regionalne i evropske inicijative za MSP. Takođe, u Programu mogu da učestvuju i javne institucije i ostale organizacije i kompanije koje se svojim oblastima rada uklapaju u teme i ciljeve radnih programa ICT PSP .

Osnovni strateški dokument na osnovu koga su definisane teme i ciljevi ICT PSP je i 2010 – Evropsko informaciono društvo za rast i zapošljavanje. Ovaj dokument promoviše razvoj otvorene, inovativne i konkurentne digitalne ekonomije i naglašava značaj IKT kao ključnog uslova podsticanja inovacija, ali i glavnog pokretača za kreiranje inkluzivnog društva i poboljšanje kvaliteta života.

Ciljevi

1. Stimulisanje inovacija i konkurentnosti kroz upotebu IKT
2. Razvoj održivog, konkurentnog, inovativnog i inkluzivnog informacionog društva
3. Široka upotreba IKT i digitalnih sadržaja od strane građana, javne administracije i privrednog sektora.

Ciljevi Programa se ostvaruju kroz dodelu sredstava najboljim projektima, koji se podnose na osnovu raspisanih poziva za predloge projekata. Šta se očekuje od predloga projekata, teme, ciljevi, načini finasiranja, sume i vrste projekata su jasno definisani u radnim programima za određenu kalendarsku godinu.

Koje vrste projekata i aktivnosti mogu da budu sufinasirani kroz ICT PSP:
• pilot projekti
• razmena najbolje prakse i kreiranje tematskih mreža;
• analiza politika, njihov razvoj i usklađivanje s drugim zemljama učesnicama;
• promocija, komunikacija i širenje informacija o ciljevima Programa;
• projekti od zajedničkog interesa: nabavke na osnovu tehničkih specifikacija razrađenih u saradnji sa zemljama članicama EU.

Ukupan budžet ICT PSP programa za period od 2007. do 2013. godine iznosi 728 miliona evra. Predloge projekata podnose projektni konzorcijumi, što znači učešće nekoliko partnerskih organizacija iz nekoliko zemalja u jednom projektu.

Dodatni materijal: Prezentacija o programu ICT PSP