EU – Horizon 2020

Horizont 2020 (Horizon 2020) je novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije za period 2014 – 2020. godine koji objedinjuje Sedmi okvirni program (FP7), deo Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Horizont 2020 je usmeren ka ostvarivanju ključnih strateških dokumenata: EVROPA 2020, Inovaciona unija (Innovation Union) i na izgradnju Evropskog istraživačkog prostora. Sa budžetom od oko 78 milijardi evra ovaj program doprinosi pronalaženju rešenja za ekonomsku krizu, investiranju u buduće poslove i razvoj, rešavanju pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, opštoj bezbednosti i životnoj sredini, kao i jačanju globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Horizont je zasnovan na tri prioriteta/programska bloka:

Oblast inforamciono-komunikacionih tehnologija (IKT) je zastupljena u sva tri programska bloka kroz sledeće teme:

Prijavljivanje projekata i dobijanje sredstava organizovano je kroz pozive ze projekte koji sadrže detaljne informacije po pitanju ciljeva istraživanja obuhvaćenih pozivom (unutar tzv. radnih programa), načina finansiranja i rokova za predaju predloga projekta. U Horizontu 2020 mogu učestvovati istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i ostale vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije nadležno je za Horizont 2020 i pruža podršku za sve programske blokove i teme programa kroz mrežu nacionalnih kontakt osoba.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je prepoznalo značaj istraživanja i razvoja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i u saradnji sa MPNTR pružaće podršku zainteresovanim institucijama i preduzećima za učešće u Horizontu 2020, za oblast IKT.

Dodatne informacije: