Tvining projekat IPA 2011

Tvining projekat IPA 2011-Sprovođenje prava intelektualne svojine

SR11/IB/0T/02

Finansira: EU-Tvining

Trajanje projekta: dve godine,  2014-2015

Država korisnik: Srbija

Institucije-korisnici projekta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija-Sektor tržišne inspekcije (glavni korisnik); Ministartsvo unutrašnjih poslova;  Ministarstvo finansija-Uprava carina; Republičko javno tužilaštvo; Zavod za intelektualnu svojinu

Projekat sprovodi EU administracija: Danski zavod za patente i žigove i Britanski “Trading Standards NW”

Rukovodilac projekta u Srbiji: Lidija Stojanović

Partner stalnog savetnika za tvining u Srbiji: Vera Despotovic, Nemanjina 22/26, 11000 Beograd, kancelarija 1/A, tel: +381 11 362 05 86, e-mail: vera.despotovic@mtt.gov.rs

KONTAKT: RTA Kancelarija, Dečanska 8a, kancelarija 206, 11000 Beograd

Stalni tvining savetnik: Michael Poulsen, Mob.+381 63 415 422, e-mail: mip@dkpto.dk

CILj PROJEKTA:

Opšti cilj projekta je unapređenje sprovođenja prava intelektualne svojine u Srbiji u skladu sa standardima koji se u toj oblasti, važnoj za poslovno okruženje i zaštitu potrošača, primenjuju u Evropskoj uniji. Projekat je usredsređen na usklađivanje pravnog okvira sa EU propisima,  na jačanje kapaciteta za sprovođenje prava intelektualne svojine, uključujući povećanje nivoa koordinacije i ustanovljenje formalnih mehanizama saradnje između nadležnih institucija, kao i na povećanje nivoa svesti o štetnosti krivotvorenja.

PROJEKAT obuhvata sledeće aktivnosti:

  1. Unaprđenje propisa/procedura za efikasno zadržavanje, skladištenje i uništavanje krivotvorenih proizvoda;
  2. Jačanje kapaciteta i povećanje nivoa saradnje između nadležnih organa koji aktivno učestvuju u sprovođenju prava intelektuane svojine;
  3.  Izradu Studije o povredama prava intelektualne svojine, transnacionalnom organizovanom kriminalu i pripremu za nacionalnu konferenciju;
  4. Razvoj i implementaciju informacionog sistema  o postupcima i merama Sektora tržišne inspekcije u vezi sa povredama prava intelektualne svojine (INES +);
  5. Mere za povećanje javne svesti o štetnosti krivotvorenja i povređivanju prava intelektualne svojine.