Sekretarijat ministarstva

Jasna Dobrisavljević
sekretar ministarstva

Kontakt telefon: tel. 011/361-6536

e-mail: sekretar@mtt.gov.rs

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa i značaja za Ministarstvo, i to: pravni, opšti, finansijsko - materijalni, evidencioni, analitički, stručno - operativni, statističko - evidencioni, dokumentacioni, kancelarijsko - administrativni, informatički i drugi poslovi koji su vezani za organizaciona, kadrovska, finansijska, informatička i druga pitanja, kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica i saradnja sa drugim organima.

          U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za ljudske resurse
 2. Odeljenje za  finansijske poslove        
 3. Odsek za pravne poslove i koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti
 4. Grupa za opšte poslove i rukovanje imovinom
 5. Odsek za javne nabavke
 6. Grupa za javnost rada

          U Odeljenju za ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa; praćenje, primenu i unapređenje propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i pripremu nacrta kadrovskog plana Ministarstva; pružanje savetodavne podrške zaposlenima po pitanjima radnog okruženja, jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; izradu akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje stručne podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti državnih službenika i nameštenika, pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i učestvovanje u pripremi izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; automatsku obradu podataka i vođenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima; vođenje personalnih, kadrovskih evidencija, kao i drugih evidencija iz delokruga rada; vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih; sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabira i prijema kandidata u radni odnos; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; pripremu posebnog programa obuke državnih službenika; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

           U Odeljenju za ljudske resurse obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

    1. Odsek za pravne i stručno-operativne poslove;

    2. Grupa za selekciju i razvoj kadrova.

 

           U Odseku za pravne i stručno-operativne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa; praćenje, primenu i unapređenja propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i pripremu nacrta kadrovskog plana Ministarstva; pružanje savetodavne podrške zaposlenima po pitanjima radnog okruženja, jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; izradu akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje stručne podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti državnih službenika i nameštenika, pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade i učestvovanje u pripremi izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; automatsku obradu podataka i vođenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima; vođenje personalnih, kadrovskih evidencija, kao i drugih evidencija iz delokruga rada; vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

           U Grupi za selekciju i razvoj kadrova obavljaju se poslovi koji se odnose na: regrutovanje, selekciju i prijem novih kadrova, i to: sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabira i prijema kandidata u radni odnos na izvršilačkim radnim mestima, kao i pokretanje postupka popunjavanja radnih mesta koja su položaji državnih službenika na položaju; pripremu predloga za Vladu za postavljenja državnih službenika na položaj po sprovedenoj proceduri; pripremu i izradu izveštaja u vezi raspisanih konkursa; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem državnih službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak državnih službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; pripremu posebnog programa obuke državnih službenika; uvođenje u posao novoprimljenih državnih službenika i nameštenika, kao i pripravnika, praćenje i prijavljivanje državnih službenika za polaganje državnog stručnog ispita, kao i drugih ispita koji su uslov za rad na radnom mestu; saradnju sa konsultantskim institucijama koje se bave obukom i drugim vidovima edukacije državnih službenika i nameštenika, kao i drugi poslovi iz ove oblasti

           U Odeljenju za finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja; pripremu predloga finansijskog plana za izradu zakona kojim se uređuje budžet Ministarstva; izradu plana izvršenja budžeta iz nadležnosti Odeljenja za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije; planiranje kvota; pripremu preuzimanja i plaćanja obaveza i praćenje osnovanosti plaćanja; knjigovodstvene poslove; usaglašavanje Glavne knjige Trezora sa pomoćnim (knjigovodstvenim) evidencijama Ministarstva; poslove u vezi sa realizacijom programa i projekata koji se finansiraju iz donacija; pripremu i izradu periodičnih i godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta i završnog računa koji se podnosi Upravi za trezor; izradu informacija, internih procedura i uputstva u vezi sa tekućim finansiranjem; praćenje propisa iz oblasti finansija; saradnju sa Ministarstvom finansija i drugim institucijama  i korisnicima u vezi sa realizacijom programa i projekata iz nadležnosti Odeljenja; koordinaciju rada sa ostalim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

          U Odeljenju za finansijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za planiranje, izradu budžeta i izveštavanje;
 2. Odsek za izvršenje budžeta;
 3. Grupa za knjigovodstvo.

       

         U Grupi za planiranje, izradu budžeta i izveštavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja; planiranje i izradu budžeta Ministarstva; izradu Detaljnog finansijskog plana; pripremu periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta; planiranje kvota; organizaciju i praćenje blagovremenog obezbeđivanja potrebnih sredstava putem promene odobrenih aproprijacija i kvota; praćenje propisa iz oblasti finansija; saradnja na izradi nacrta godišnjeg plana javnih nabavki Ministarstva u skladu sa Planom izvršenja budžeta Ministarstva; izrada predloga svih finansijskih dokumenata koji se dostavljaju Ministarstvu finansija na saglasnost u cilju izvršenja programa i projekata; izrada rebalansa budžeta; saradnju sa Narodnom bankom Srbije i poslovnim bankama u vezi sa otvaranjem i vođenjem evidencionih računa i drugih računa; saradnju sa Ministarstvom finansija u planiranju i izvršavanju sredstava budžeta i drugih izvora sredstava; učešće i koordinacija u planiranju i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz donacija i zajmova; dostavljanje mišljenja na predloge zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti finansijskog poslovanja Ministarstva; pružanje pune finansijske podrške svim unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva za njihov kontinuiran rad u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; kao i drugi poslovi iz ove oblasti.          

         U Odseku za izvršenje budžeta obavljaju se poslovi koji se odnose na: izvršenje budžeta u skladu sa utvrđenim aproprijacijama; kontrolu zakonitosti, računovodstvene ispravnosti i verodostojnosti finansijske dokumentacije; preuzimanje i pripremu dokumentacije za plaćanje u delu izvršenja budžeta u skladu sa kontnim planom i kontnim okvirom za budžetske korisnike; pripremu i obradu dokumentacije za obračun plata i drugih naknada za lična primanja zaposlenih i angažovanih lica; pripremu i obradu dokumentacije za isplatu putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu; pripremu i obradu dokumentacije za izvršenje svih drugih transakcija u sistemu za izvršenje budžeta Uprave za trezor; poslove na izradi predloga rešenja o rasporedu sredstava; saradnju sa Ministarstvom finansija i drugim institucijama i korisnicima u vezi sa realizacijom programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva, izradu internih procedura, opštih i drugih akata koji regulišu rad finansijske službe, izradu informacija i pripremu izveštaja o izvršenju budžeta; obezbeđivanje podataka neophodnih za izradu predloga finansijskog plana za izradu zakona o budžetu i utvrđivanje rashoda za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

        U Grupi za knjigovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu dokumentacije za kontiranje i knjiženje u skladu sa kontnim planom i kontnim okvirom za budžetske korisnike; vođenje pomoćnih knjiga i evidencija; vođenje glavne knjige u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i internim opštim aktom; usklađivanje stanja u knjigovodstvenoj evidenciji sa stanjem u evidenciji Uprave za trezor; preuzimanje dokumentacije i knjiženje donatorskih računa; izradu rešenja o uknjiženju nabavljenih osnovnih sredstava Ministarstva; kontroliše evidencije o nepokretnoj i pokretnoj imovini Ministarstva; usaglašavanje stanja, sravnjenje stanja, preknjižavanje stavki; knjiženje plata i drugih naknada za lična primanja zaposlenih i angažovanih lica; obračun i knjiženje putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa, izradu godišnjih izveštaja za Republički zavod za statistiku i drugih godišnjih i periodičnih izveštaja predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti budžetskog računovodstva; dostavljanje mišljenja na predloge zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti budžetskog računovodstava,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

       

         U Odseku za pravne poslove i koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu tužbenih zahteva, izjašnjenja na tužbe i druge podneske nadležnim organima u sporovima iz imovinsko-pravnih i radnih odnosa; saradnju sa Državnim pravobranilaštvom, organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima; učestvovanje u pripremi godišnjeg programa rada, operativnih planova i izveštaja o radu Ministarstva; pripremu, izradu i praćenje realizacije opštih, pojedinačnih i internih akata koji se odnose na organizaciju i rad Ministarstva ; pripremu ugovora koje zaključuje Ministarstvo sa drugim republičkim organima i organizacijama, kao i drugim organima i privrednim subjektima koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo; izradu akata o obrazovanju projektnih, posebnih radnih i drugih grupa koje se obrazuju posebnim aktima; obradu zahteva i sačinjavanje odgovora po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; sprovođenje postupaka propisanih Zakonom o zaštiti uzbunjivača; pripremanje i izradu dokumentacije za donošenje odluka i rešenja iz stambene oblasti; pripremu i izradu akata za popis imovine i obaveza i staranje o rokovima za izvršenje popisa; izradu rešenja u vezi  realizacije službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta Ministarstva; upravljanje sukobom interesa; pripremu i izradu nacrta ugovora, sporazuma i drugih akata; saradnju sa drugim organima i organizacijama i preduzimanje aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije; koordinaciju sadržinske i formalne provere i verifikacije predloga zakona i drugih podzakonskih akata izrađenih od strane drugih organizacionih jedinica i dostavljanje na razmatranje i usvajanje Vladi; pripremu i objedinjavanje mišljenja unutrašnjih jedinica Ministarstva na nacrte zakona i druga akta čiji su predlagači drugi organi državne uprave i organizacije; objedinjavanje akata i odgovora koji se dostavljaju po zahtevu građana i drugih organizacija koji se dobijaju preko kabineta ministra, kabineta Vlade ili kabineta Predsednika, pripremu odgovora na pismene predstavke pravnih lica i građana i odgovora na poslanička pitanja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti. 

       U Odseku za pravne poslove i koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za pravne poslove;
 2. Grupa za koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti.

      U Grupi za pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu tužbenih zahteva, izjašnjenja na tužbe i druge podneske nadležnim organima u sporovima iz imovinsko-pravnih i radnih odnosa; saradnju sa Državnim pravobranilaštvom, organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima; učestvovanje u pripremi godišnjeg programa rada, operativnih planova i izveštaja o radu Ministarstva; pripremu, izradu i praćenje realizacije opštih, pojedinačnih i internih akata koji se odnose na organizaciju i rad Ministarstva i od zajedničkog su interesa za celo Ministarstvo; pripremu ugovora koje zaključuje Ministarstvo sa drugim republičkim organima i organizacijama, kao i drugim organima i privrednim subjektima koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo; izradu akata o obrazovanju projektnih, posebnih radnih i drugih grupa koje se obrazuju posebnim aktima; obradu zahteva i sačinjavanje odgovora po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; sprovođenje postupaka propisanih Zakonom o zaštiti uzbunjivača; pripremanje i izradu dokumentacije za donošenje odluka i rešenja iz stambene oblasti; pripremu i izradu akata za popis imovine i obaveza i staranje o rokovima za izvršenje popisa; izradu rešenja u vezi  realizacije službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta Ministarstva; upravljanje sukobom interesa; pripremu i izradu nacrta ugovora, sporazuma i drugih akata; saradnju sa drugim organima i organizacijama i preduzimanje aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo.

          U Grupi za koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju sadržinske i formalne provere i verifikacije predloga zakona i drugih podzakonskih akata izrađenih od strane drugih organizaconih jedinica i dostavljanje na razmatranje i usvajanje Vladi; pripremu i objedinjavanje mišljenja unutrašnjih jedinica Ministarstva na nacrte zakona i druga akta čiji su predlagači drugi organi državne uprave i organizacije; objedinjavanje akata i odgovora koji se dostavljaju po zahtevu građana i drugih organizacija koji se dobijaju preko kabineta ministra, kabineta Vlade ili kabineta Predsednika, pripremu odgovora na pismene predstavke pravnih lica i građana i odgovora na poslanička pitanja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

     

        U Grupi za opšte poslove i rukovanje imovinom obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i preduzimanje aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući i obuke zaposlenih u toj oblasti; pripremu akta o proceni rizika na radu; vođenje evidencije imovine Ministarstva i saradnju sa Republičkom direkcijom za imovinu radi dostavljanja podataka iz evidencije o imovini Ministarstva; uknjiženja/isknjiženja opreme kao i drugi poslovi na realizaciji imovinsko-pravnih odnosa Ministarstva; pripremu i organizaciju postupka godišnjeg popisa imovine Ministarstva, sravnjenje stanja osnovnih sredstava utvrđenog godišnjim popisom; prelokacije opreme i praćenje svih promena na imovini; rashodovanje dotrajale opreme; vođenje evidencije o rasporedu osnovnih sredstava u poslovnim prostorijama, kao i zaduživanje i razduživanje zaposlenih sa osnovnim sredstvima; organizovanje tekućeg održavanja opreme; postupanje po zahtevima za zaštitu podataka ličnosti; sprovođenje analize dokumenata javnih politika i rezultata sprovođenja javnih politika i sačinjavanje izveštaja o rezultatima sprovođenja javnih politika iz delokruga Ministarstva; redovno ažuriranje Informatora o radu Ministarstva; saradnju sa drugim organima i organizacijama, planiranje i preduzimanje aktivnosti u oblastima odbrane i vanrednih situacija, uključujući i obuke zaposlenih u tim oblastima; poslove koji se odnose na upotrebu pečata i štambilja i s tim u vezi evidenciju zaduženja; organizaciju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; koordinaciju poslova za nesmetano korišćenje usluga fiksne i mobilne telefonije i s tim u vezi praćenje korišćenja usluga; izradu mesečnih i godišnjih planova sa iskazanim potrebama za nabavku potrošnog materijala; koordinaciju pri distribuciji potrošnog materijala; organizaciju korišćenja voznog parka i obezbeđenje prevoza; staranje o tehničkoj ispravnosti, održavanju i registraciji službenih vozila; evidenciju o utrošku goriva za službene automobile; poslove unutrašnje organizacije prijema i otpremanja pošte i arhiviranja; poslove vozača i kurirske poslove; saradnju sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa u vezi sa obavljanjem poslova iz delokruga te Uprave, kao i drugi poslovi iz ove oblasti koji su od zajedničkog interesa za celo Ministarstvo.

          U Odseku za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju sprovođenja postupaka javnih nabavki u Ministarstvu; pripremu predloga godišnjeg Plana nabavke za Ministarstvo u skladu sa Finansijskim planom Ministarstva;  planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; praćenje realizacije javnih nabavki; obradu tenderske dokumentacije; sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača i drugih postupaka u okviru javnih nabavki za potrebe Ministarstva; praćenje realizacije javnih nabavki, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.        

          U Grupi za javnost rada obavljaju se poslovi koji se odnose na: komunikaciju i odnose sa javnošću, saradnju sa sredstvima javnog informisanja, koordiniranje objava za Ministarstvo na različitim kanalima komunikacije, kao i organizovanje javnih nastupa; pripremu materijala u cilju prezentacije informacija i izrade odgovora i izveštaja za potrebe javnosti rada i drugih državnih organa; pripremu informativnih, edukativnih i promotivnih materijala u oblastima iz delokruga Ministarstva; osmišljavanje i koordiniranje realizacije medijskih kampanja Ministarstva; koordiniranje aktivnosti Ministarstva u vezi sa organizacijom konferencija za predstavnike medija, izradu saopštenja za javnost i organizovanje intervjua i javnih nastupa za potrebe Ministarstva; dostavljanje saopštenja radi objavljivanja na internet prezentaciji Ministarstva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.