Уже унутрашње јединице јединице изван састава сектора и секретаријата

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ АГЕНДЕ

У Одељењу за развој Дигиталне агенде обављају се послови који се односе на: координацију развојног планирања у области електронских комуникација и информационог друштва; управљање приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; координацију послова на приоритетним пројектима у области електронских комуникација и информационог друштва; унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС; сарадњу са привредним субјектима и државним институцијама са циљем подстицања развоја информационо-комуникационих технологија; координацију и унапређење регулативе, међународну сарадњу у области електронских комуникација и информационог друштва, као и други послови из ове области.

 

        У Одељењу за развој Дигиталне агенде образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за промовисање Дигиталне агенде;
  2. Група за планирање и имплементацију пројеката;
  3. Група за пословни развој и регулативу у  области Дигиталне агенде.

          У Групи за промовисање Дигиталне агенде обављају се послови који се односе на: промовисање пројектних активности информационо-комуникационих технологија; односе са јавношћу у области електронских комуникација и информационог друштва, као и други послови из ове области.

         У Групи за планирање и имплементацију пројеката обављају се послови који се односе на стратешко планирање и припрему приоритетних пројеката, праћење реализације пројеката, као и финансијско-административни, аналитички и општи послови у области електронских комуникација и информационог друштва.      

          У Групи за пословни развој и регулативу у  области Дигиталне агенде обављају се послови који се односе на: координацију развојног планирања и унапређење регулативе у области електронских комуникација и информационог друштва; унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС, анализу потенцијала за развој у Дигиталној агенди и дефинисање иницијалних пројектних предлога, као и други послови из ове области.

 

ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: стратешко годишње и оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије; проверу примене закона и проверу поштовања правила интерне контроле; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности свих пословних функција из надлежности Министарства; успостављање сарадње са централном јединицом за хармонизацију министарства надлежног за послове финансија и екстерном ревизијом; контролу управљања средствима из ЕУ; вршење послова неопходних за остваривање сигурности у погледу функционисања система интерне ревизије, у складу са међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији и кодексом струковне етике интерних ревизора, као и други послови из ове области.