Огласна табла

Oбјављено 27.06.2022. године


Записник о инспекцијском надзору број 332-02-00435/2022-09 од 13.5.2022. године, за надзирани субјект „ TRIM TRAVEL DOO POŽAREVAC

Објављено дана 24.5.2022. године:

 

 Наведена акта се објављују  на Огласној табли и званичном сајту  Министарства трговине, туризма и телекомуникација,  из разлога што ниједан други начин достављања није могућ 

Имајући у виду наведено, сматра се да је јавно достављање напред наведених аката извршено по истеку рока од 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа, сагласно одредбама члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку.

Акт за изјашњење i Закључак о покретању поступка за одузимање лиценце привредним субјектима: 9.5.2022