Potpisane nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete radi utvrđivanja osnovnog cilja i to minimalnog standarda postupanja obveznika, pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, samih obveznika i klijenata, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.
Izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 91/19) stupile su na snagu 01. januara 2020. godine.
Shodno članu 70. ovog zakona, obveznici prema ZSPNFT su dužni da svoja unutrašnja akta usklade sa izmenama i dopunama ZSPNFT.
S obzirom da unutrašnja akta obveznik usklađuje, između ostalog i sa smernicama koje donosi nadzorni organ, bilo je neophodno ažurirati iste.
Takođe, Nacionalnom strategijom 2020-2024 i Akcionim planom predviđeno je da je potrebno uskladiti akta (smernice za procenu rizika od PN i FT) nadzornih organa sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici moraju do dana primene Smernica, da usklade svoje poslovanje sa sadržajem i izrade interne akte, saglasno odredbama zakona. Donete Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete 04.09.2018. godine, prestaju da važe danom primene ovog akta.

Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na web sajtu Ministarstva.

Smernice
9.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Sektor tržišne inspekcije