Потписане нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности

Потпредседник Владе и Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете ради утврђивања основног циља и то минималног стандарда поступања обвезника, при изради и примени процедура које се заснивају на анализи и процени ризика, самих обвезника и клијената, а у циљу успостављања ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.
Измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 91/19) ступиле су на снагу 01. јануара 2020. године.
Сходно члану 70. овог закона, обвезници према ЗСПНФТ су дужни да своја унутрашња акта ускладе са изменама и допунама ЗСПНФТ.
С обзиром да унутрашња акта обвезник усклађује, између осталог и са смерницама које доноси надзорни орган, било је неопходно ажурирати исте.
Такође, Националном стратегијом 2020-2024 и Акционим планом предвиђено је да је потребно ускладити акта (смернице за процену ризика од ПН и ФТ) надзорних органа са изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Обвезници морају до дана примене Смерница, да ускладе своје пословање са садржајем и израде интерне акте, сагласно одредбама закона. Донете Смернице за спречавање прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете 04.09.2018. године, престају да важе даном примене овог акта.

Смернице ступају на снагу даном потписивања и објављивања на web сајту Министарства.

Смернице
9.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Сектор тржишне инспекције