Potpisane nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete radi utvrđivanja osnovnog cilja i to minimalnog standarda postupanja obveznika, pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, samih obveznika i klijenata, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.

Donošenjem novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17), odnosno stupanjem istog na snagu krajem prošle godine sa odloženom primenom od 1.04.2018. godine, stvorili su se uslovi za donošenje novih Smernica.

Obveznici moraju do dana primene Smernica, da usklade svoje poslovanje sa sadržajem i izrade interne akte, saglasno odredbama zakona. Donete Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje se primenjuju od 18.08.2017. godine, prestaju da važe danom primene ovog akta.

Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na web sajtu Ministarstva.

Sektor tržišne inspekcije