Потписане нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности

Потпредседник Владе и Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете ради утврђивања основног циља и то минималног стандарда поступања обвезника, при изради и примени процедура које се заснивају на анализи и процени ризика, самих обвезника и клијената, а у циљу успостављања ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

Доношењем новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17), односно ступањем истог на снагу крајем прошле године са одложеном применом од 1.04.2018. године, створили су се услови за доношење нових Смерница.

Обвезници морају до дана примене Смерница, да ускладе своје пословање са садржајем и израде интерне акте, сагласно одредбама закона. Донете Смернице за спречавање прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које се примењују од 18.08.2017. године, престају да важе даном примене овог акта.

Смернице ступају на снагу даном потписивања и објављивања на web сајту Министарства.

Сектор тржишне инспекције