Потписане нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности

Потпредседник Владе и Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности.

Посредници у промету и закупу непокретности, који су обвезници у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број113/2017), користе Смернице при изради и примени процедура које се заснивају на анализи и процени ризика, а у циљу успостављања ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

Усвајањем Акционог плана за спровођење Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, доношењем Закључка Владе 05 број 021-6784/2018 од 12. јула 2018. године, утврђена је обавеза за све надзорне државне органе за доношењем нових смерница за обвезнике, које су усклађене са новом Проценом ризика од прања новца и Проценом ризика од финансирања тероризма.
Смернице за спречавање прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које се примењују од 1.04.2018. године, престају да важе даном примене овог акта.

Нове Смернице ступају на снагу даном потписивања а примењују се осмог дана од дана објављивања на web сајту Министарства

Сектор тржишне инспекције