Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује коначан списак туристичких водича и туристичких пратилаца који су у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 23/2021 и 38/2021) испунили услове за доделу субвенција.
Јавни позива за доделу субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. трајао је од 02. јуна закључно са 16. јуном 2021. године.
Да би туристички водич или туристички пратилац остварио право на бесповратна средства, било је потребно да испуни следеће услове:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да је положио стручни испит за туристичког водича или туристичког пратиоца у складу са прописима из области туризма;
3) да је до дана ступања на снагу ове уредбе (16. март 2021. године) испунио законску обавезу замене легитимације, односно да поседује одговарајућу и важећу легитимацију;
4) да није у радном односу, укључујући и у привредном друштву чији је оснивач или члан, као и који није радно ангажован по основу рада ван радног односа;
5) да не обавља самостално предузетничку делатност;
6) да није корисник права на пензију.
Проверу испуњености услова из тач. 1)-3) извршило је Министарство трговине, туризма и телекомуникација из званичне евиденције туристичких водича и туристичких пратилаца. Проверу испуњености услова из тач. 4)-6) извршио је на основу регистрованих података Централни регистар обавезног социјалног осигурања.
Након извршене провере испуњености услова прописаних наведеном уредбом, Комисија образована решењем министра утврдила је коначан списак туристичких водича и туристичких пратилаца којима су одобрена средства.
Средства се додељују туристичким водичима и туристичким пратиоцима у периоду од два узастопна месеца, за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком туристичком водичу и туристичком пратиоцу.
Исплата одобрених средстава планирана је током јула и августа месеца.

Списак туристичких водича којима се одобравају субвенције
23.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

'Списак туристичких пратилаца којима се одобравају субвенције
18.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...