Одржана јавна расправа о изменама и допунама Закона о заштити потрошача

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација организовало је Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о заштити потрошача у Србији која је одржана 16. јула 2013. године у Привредној комори Србије.

Разлози за рад на изменама и допунама важећег Закона о заштити потрошача били су, пре свега, уочени недостаци у двогодишњој примени актуелног закона, потреба за даљим уређењем ове важне области и неопходност усклађивања са променама у европском праву насталим, примарно, усвајањeм  Директиве 2011/83/ЕУ о потрошачким правима. Предложене измене и допуне тичу се, приоритетно, дужности обавештавања потрошача пре закључења уговора, забране дискриминације потрошача, затим заштите потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе. Предложене измене и допуне тичу се још и  Националног програма заштите угроженог потрошача, заштите од искључења, надлежности за надзор, овлашћења надлежних инспекцијских органа и слично. У складу са наведеним, измењене су и допуњене и казнене одредбе.

Представница Министарства спољне и унутрашње трговине Невена Праизовић је одржала презентацију предложених измена и допуна, током које је акценат стављен на конкретне користи за потрошаче. Најбитније, међу њима, тичу се детаљног регулисања поступка рекламације, вођења књиге рекламација од стране трговца и рокова за решавање рекламација.

Веома битан предлог, који омогућава потрошачу значајније виши ниво заштите, тиче се ситуације појаве несаобразности у првих 6 месеци, када потрошач може да бира између захтева да се несаобразност отклони заменом за нови производ, одговарајућим умањењем цене или да изјави да раскида уговор. У овој ситуацији отклањање несаобразности оправком било би могуће само уз изричиту сагласност потрошача. Увођењем ове одредбе онемогућило би се наметање оправке потрошачу у првих 6 месеци, што би довело до много мањег броја незадовољних потрошача.

Такође, предлаже се да се рок у коме трговац одговара потрошачу на изјављену рекламацију скрати са 15 на 8 дана. На нови начин се уређују обавезе трговца у случају уништења, губитка или оштећења предмета датог на поправку. Прописује се и да се оштећење на купљеној роби може рекламирати иако потрошач не поседује оригиналну амбалажу, односно немогућност купца да приложи амбалажу не може бити разлог за одбијање отклањања несаобразности.

Претходно наведене, али и бројне друге конкретне промене које би донеле значајне предности за потрошаче, праћене су прописивањем одговарајућих овлашћења инспекцијских органа и прекршајним санкцијама.

У закључку састанка, помоћник министра надлежна за послове заштите потрошача у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација мр Љиљана Станковић, је позвала све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и сугестије на предложене измене и допуне. Такође, подсетила је присутне да током јавне расправе заинтересовани могу да доставе своје сугестије и на све преостале чланове важећег Закона о заштити потрошача, тј. и на оне који нису били предмет измена и допуна. Нагласила је, да ће будући кораци бити предузимани управо у складу са закључцима процеса јавне расправе. Уколико се као резултат ове јавне расправе укаже потреба промене већег броја чланова, који превазилази обим прихватљив за процес измена и допуна, Министарство ће приступити изради новог, целовитог, законског решења.