Информација за угоститеље- физичка лица о начину рефундације средстава за реализоване ваучере

Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 119/2018), чланом 11. став 6. је прописано да угоститељ месечно, а најкасније до 25. новембра 2019. године, доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са пратећом документацијом, и то:

1) потписан списак реализованих ваучера;
2) уредно попуњене и потписане ваучере;
3) фискални исечак за пружене услуге.

Имајући у виду да се наведена Уредба доноси на годишњем нивоу те да је донета (27. децембар 2018. године) пре усвајања Закона о угоститељству, на основу тада важећих одредби, као и да су грађани искористили могућност подношења захтева за добијање ваучера закључно са 18. априлом 2019. године, одредбе Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије примењиваће се до истека рокова предвиђених Уредбом за 2019. годину.