Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача

У  Групи за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача обављају се послови који се односе на: предлагање системских решења и мера у циљу креирања и унапређења политике заштите потрошача;  припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени; праћење и анализирање понашања  учесника на тржишту у смислу препознавања примене непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача, спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; припрему и спровођење програма и пројеката из области заштите потрошача; стручне послове за потребе Националног савета за заштиту потрошача, као и други послови из ове области.