Одељење за заштиту потрошача

У Одељењу за заштиту потрошача обављају се послови који се односе на: утврђивање и остваривање политике у области заштите потрошача, праћење примене прописа из области заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени, доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења; предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача; праћење и анализирање понашања  учесника на тржишту у смислу препознавања примене  непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача; припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; обављање стручних послова везаних за рад Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно – консултативног тела; унапређење сарадње се удружењима за заштиту потрошача; учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача; сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама потрошача; учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи; подстицање и спровођење едукативних и информативних активности усмерених на подизање нивоа знања и свести потрошача, трговаца, као и свих заинтересованих страна о значају политике заштите потрошача, као и други послови из ове области.

У Одељењу за заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача;
2. Група за едукацију и унапређење сарадњe у области заштите потрошача.